На пепередню сторінку

Звіт директора державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Попатенка Миколи Івановича перед колективом за 2021-2022 навчальний рік

           Стратегічною метою ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є надання якісної професійної підготовки та повної загальної освіти здобувачам, підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження нових виробничих технологій, формуванні конкурентоздатного фахівця на ринку праці, забезпечення всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
          Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації освітнього процесу: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії), загальною площею             2737 м2, у тому числі на одного здобувача 2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, у тому числі на одного здобувача - 6,5 м2; гуртожиток; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2; спортивний  майданчик – 950м2. Освітній заклад забезпечений доступом до мережі Internet , широко використовує його можливості для отримання необхідної інформації та під час навчання. Відкрито Навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» атестований щодо надання освітніх послуг із загальноосвітньої та професійної підготовки та має відповідний сертифікат.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від 15.12.2014р.


Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна підготовка

60

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

7122
7133
7132

Муляр,
штукатур,
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

  Формування контингенту здобувачів освіти проводиться відповідно до потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому здобувачів освіти  до закладів професійної (професійної-технічної) та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і Департаментом гуманітарної політики ВОДА.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно з двосторонніми договорами про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійної-технічної)  освіти  між навчальним закладом та замовниками робітничих кадрів.Прийом здобувачів освіти на 01.09.2022р. складав 151 здобувач (на базі повної загальної середньої освіти – 30; на базі базової загальної середньої освіти: з отриманням повної загальної середньої освіти – 50, без отримання повної загальної середньої освіти –71).


№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

25

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

37

 

4

Електрогазозварник (1 рік)

30

 

5

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (2 роки)

34

 

6

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

25

 

Відраховано 2 здобувачі  за навчальний рік, зараховано протягом року 2. Відтік контингенту за навчальний рік пов'язаний з переводом до інших навчальних закладів та за сімейними обставинами.
Випуск  у 2022р. становить 142 здобувачі,   із  них – 68 здобувачів  з отриманням повної загальної середньої освіти; 140 - отримали дипломи кваліфікованого робітника, 2 – свідоцтва про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 2 випускники. Перехідний контингент становить  169 здобувачів.
Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 66 осіб, з них 38 педагогічних працівників,  28 працівників обслуговуючого персоналу. Серед 16 викладачів  -  10  мають вищу категорію (3 - педагогічне звання «викладач-методист», 6 -  педагогічне звання «старший викладач»), 3 – першу категорію, 2 – другу категорію, 1– спеціаліст. Серед 17 майстрів виробничого навчання - 1 майстер має 14 тарифний   розряд, 6 - 13 тарифний розряд (1 – педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 1 – 12 тарифний розряд, 8 – 11 тарифний розряд, 1 старший майстер. 1 вихователь  має першу категорію. У закладі працює практичний психолог (І категорія) та соціальний педагог (спеціаліст). За освітнім і фаховим рівнем усі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-50 років.
Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державного стандарту професійно-технічної освіти України, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»
Освітній процес у  ліцеї спрямований на реалізацію та удосконалення змісту навчання, виконання завдань професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені в планах-графіках освітнього процесу.
Професійно-теоретична підготовка проводилася в спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп у навчальних майстернях ліцею та лабораторіях.

Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2021-2022н.р.  виконані в повному обсязі.

        З урахуванням протокольних рішень  засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про запровадження на території Вінницької області посилених обмежувальних протиепідемічних заходів та забезпечення контролю за дотриманням  встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів та на підставі рішень педагогічної ради ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  освітній процес проводився в очній та  дистанційній формі.  Викладачі та майстри виробничого навчання  використовували  технології дистанційного навчання. Педагогічні працівники розміщували на офіційному сайті закладу завдання, а також у групах мобільних додатків та соціальних мережах матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників, навчальних посібників, відео та онлайн уроки.

З метою ефективної організації освітнього процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на здобувачах, які мають найвищий освітній рівень, а й на здобувачах  з найнижчим рівнем знань, адже до 35% здобувачів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень здобувачів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання.

У терміни, визначені робочими навчальними планами, здобувачі завершили теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, пройшли державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, пройшли виробничу практику на робочих місцях, склали поетапні кваліфікаційні атестації.
        Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів
        Верховна Рада України 24 березня 2022 року ухвалила Закон України № 2157-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти», яким було скасовано державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання, а у відповідній графі додатку до документа про освіту класними керівниками зроблено запис «звільнений(а).
Результати державної кваліфікаційної атестації
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998 № 201/469  «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту», навчальними планами та програмами,  графіком навчального процесу та з метою присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту з 21 червня по 29 червня 2022 року проходила державна  кваліфікаційна атестація в ліцеї.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 33 групі склали 19 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 68%, середній бал – 7,5). Аналіз показав, що середній рівень мають 6 здобувачів (31%), достатній рівень – 11 здобувачів (58%), високий рівень – 2 здобувачі (11%).Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти Рожко А., Шмакова А.    
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 25 групі складав 21 здобувач освіти (успішність 100%, якість – 66,7%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 7 здобувачів освіти (33%), достатній рівень – 13 здобувачів освіти  (62%), високий рівень – 1 здобувач (5%).
         Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у  31групі складали 16 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 56%, середній бал – 6,7). Аналіз показав, що середній рівень мають 7 здобувачів (44%), достатній рівень – 8 здобувачів  (50%) та високий рівень знань має 1 здобувач (6%). Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти  Самойленко Я., Ведибіда О.
         Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у  32 групі складали 17 здобувачів освіти (успішність 100%, якість – 59 %, середній бал – 6,9). Аналіз показав, що середній рівень мають 7 здобувачів (41%), достатній рівень – 9 здобувачів (53%) та високий рівень знань має 1 здобувач (6%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник»  у  17 групі складали 30 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 67%, середній бал – 6,7). Аналіз показав, що середній рівень має 10 здобувачів  (33%), достатній рівень – 20 здобувачів (67%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  у  34 групі складало 16 здобувачів освіти (успішність 100%, якість – 75%, середній бал – 7,2). Аналіз показав, що достатній рівень мають  4 учні (25%), високий рівень – 12 учні (75%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  у  24 групі складав 21 здобувач освіти (успішність 100%, якість – 90%, середній бал – 7,1). Аналіз показав, що середній рівень мають  2 учні (9%),   достатній рівень - 18 учнів (86%), високий рівень – 1 учень  (5%). Під час ДКА високий рівень знань показав здобувач освіти   групи№24 Дубчак А.             
Державна кваліфікаційна комісія розглянула підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт, дипломних робіт, виробничі характеристики, провела перевірку знань осіб, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту і постановила, що рівень професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки здобувачів   груп     17, 24, 25, 31, 32, 33, 34 відповідає вимогам навчальних планів, програм, кваліфікаційних характеристик
Виробнича практика здобувачів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу  в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством.Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.
Звіт про навчально-виробничу діяльність ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»за І півріччя     2021 рік


№ п/п

Види продукції
(послуг)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизного збору
(тис.грн)

Чистий прибуток
(тис.грн.)

1.

Виготовлено продукції та надано послуг, (всього)

 

 

в тому числі

 

 

- верстати

 

 

- слюсарно-монтажний інструмент

 

 

- затискний інструмент

 

 

- інші металовироби

 

 

- меблі та столярні вироби

 

 

- швейні вироби

 

 

- трикотажні вироби

 

 

- взуття

 

 

- тканини

 

 

- продовольчі товари

 

 

- інша продукція

 

 

Послуги населенню та організаціям, (всього)

81 215,31

81 215,31

із них

 

 

- інд.пошив та ремонт одягу та взуття

 

 

- ремонт техніки і обладнання

 

 

- ремонт будівель та приміщень

 

 

- транспортні послуги

 

 

- послуги перукарень

 

 

- інші послуги

 

 

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти

 

 

2.

Доходи від виробничої практики

193 780,30

96 890,15

3.

Доходи від діяльності Навчально-практичних центрів

 

 

4.

Всього тис.грн.

274,995

178,105

Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. Протягом 2021-2022н.р. зроблено: ремонт насоса ЕЦВ на суму 14700грн.; поточний ремонт свердловини на суму 4600грн., кабінета інженера з охорони праці – 6300грн., відремонтовано освітлення в спортзалі і на території ліцею – 4200грн., зроблено капітальний ремонт гаража – 19700грн., ремонт санвузлів – 6100грн., ремонт захисної споруди – 1700грн., ремонт автомобіля – 15800грн., ремонт в кімнатах гуртожитку – 9075грн. Придбано посуд на суму – 3080грн., комп’ютер в кабінет бухгалтерії – 11920грн., дошка аудиторна магнітно-маркерна в кабінет охорони праці – 2050грн., принтер в спортзал – 4930грн., 2 холодильники, 2 пральні машини, сушильна машина, 2 електрочайника на суму – 60400грн., книги – 7700грн. Основним напрямком методичної роботи педагогічного колективу  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» було продовження роботи над єдиною науково-методичною проблемою, а саме: “Індивідуалізація та диференціація освітнього процесу як засіб покращення успішності здобувачів ЗП (ПТ)О».
Уся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо.
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрями роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та ухвалює рішення з основних питань діяльності освітнього закладу. У  ліцеї складено річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження передового педагогічного досвіду, обговорюються методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. У 2021-2022н.р. проведено 20 засідань педагогогічних рад (з них – 8 планові), де розглянуто  актуальні питання освітнього процесу, проаналізоваго  рівень знань учнів, визначено  шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання ухвалених рішень.
Активно працювала в ліцеї методична рада, до складу якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій. Головний зміст діяльності методичної ради -  аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною науково-методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:
1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач української мови та літератури Кір'як А.І.)
2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)
3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.).
4. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.)
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін Безкостий Р.М.)
6.  Методична комісія фізичної культури і здоров'я та  захисту України  (голова МК – викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.)
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач іноземної мови Чалюк В.В.)
При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, організації навчання і виховання здобувачів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
Членами методичних комісій серед здобувачів ліцею щороку проводяться предметні олімпіади, олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді,  підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
Протягом 2021-2022н.р. у ліцеї проведено  4 предметних тижні та 2 тижні професійної майстерності  (з професій «Кухар, кондитер», «Електрогазозварник»).Методичні комісії брали участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та Всеукраїнських виставках:

          - ХІІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»,  номінація «Упровадження інноваційних технологій в освітню діяльність закладу освіти», методична розробка «Використання цифрових технологій у системі роботи викладачів гуманітарних дисциплін (української мови та літератури; англійської мови»)  у  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (Попатенко М.І., Безкоста З.О.,  Хміль І.М.,  Чалюк В.В.);
- обласний конкурс «ІКТ-цікаво, талановито, креативно» серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, номінація «Гейміфікація освітнього простору»,   сертифікат, викладач іноземної мови Чалюк В.В.;
- обласний конкурс «ІКТ-цікаво, талановито, креативно» серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, номінація «Система роботи в особистому Інтернет-просторі педагога»  ІІІ місце, методист ліцею Хміль І.М.;
        - ХХІІ Міжнарродний конкурс з української мови імені Петра Яцика, ІІІ місце,  здобувачка гр.№23   Стадник А., викладач української мови та літератури Кір'як А.І.);
- І  (відбірковий)  етап  Всеукраїнського конкурсу  професійної  майстерності  «WorldSkillsUkraine», ІІІ місце, здобувач групи №32 Гаврилюк  М. (майстер в/н Кирилко В.В. та викладач спеціальних дисциплін Безкостий Р.М.)  .
Протягом року  в методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності здобувачів.
Станом на 25.03.2022р. було виконано програму атестації педагогічних працівників. За результатами підсумкового засідання атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої  категорії» викладачу іноземної мови Чалюк Віті Віталіївні; встановлено 13 тарифний розряд майстру виробничого навчання з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» Скарженюку А.І. ; визнано таким, що відповідає раніше  встановленому  13  тарифному розряду  майстра  виробничого навчання з професії «Столяр будівельний, тесляр»  Дмитришена Миколу Григоровича.  Продовжено на п'ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»:  викладачу спеціальних дисциплін Руденко Зінаїді Андріївні та  викладачу зарубіжної літератури Безкостій Зої Олексіївні.
Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Усі педагогічні працівники навчального закладу періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області, ЦІППО.  У 2021-2022 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 11 педагогічних працівників за категоріями:
- директори закладів професійної (професійно-технічної освіти)» - 1 (Попатенко М.І.);
- заступники директорів з навчально-виробничої роботи  ПТНЗ – 1 (Руденко З.А.);
- заступники директорів ПТНЗ з навчально-виховної роботи  та соціальних питань»  - 1 (Безкоста З.О.);
- викладачі спеціальних дисциплін –   (Руденко З.А., Закрутна Л.Р.)
- викладачі біології, екології, хімії та географії  - 1 (Булейко Г.І.);
- викладачі фізичної культури, захисту України – 2 (Бондарчук О.М., Толмачова Н.К.);
- викладачі іноземної мови  - 1 (Чалюк В.В.);
- майстри виробничого навчання  ЗП(ПТ)О – 1 (Кушко С.А.)
- курси ПК для практичних психологів (Вечірко Н.М.)

       ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для здобувача  і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник освітнього процесу, буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у розбудову нашої держави.Створюючи виховну систему в навчальному закладі, колектив намагається враховувати інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів влади, можливостей педагогічного колективу, традиції району,  сіл району, області, соціального оточення. Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників освітнього процесу. У 2020-2021н.р. виховна діяльність ліцею була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту»,  «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих   та 
нормативно-правових актів  України, документів Міністерства освіти України, Департаменту  гуманітарної політики, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської  райдержадміністрації, які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Є підтвердження успіхів своєї праці   в районних, регіональних, обласних і навіть національних конкурсах:
 1. обласний конкурс патріотичної пісні і танцю "Ми -діти твої Україно!",  ІІ місце; хореографічний колектив «Барвінок» (художній керівник  Коритна Катерина Леонідівна);
 2. обласний етап Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю "Сурми звитяги", диплом;
 3. обласний фестиваль-огляд художньої самодіяльної творчості "Подільські зорі", ІІІ місце,  вокальний дует  (художній керівник Борис Мойсеєв); здобувач освіти  Дерев’яга О., естрадний спів, сольне виконання (художній керівник Борис Мойсєєв); ІІ місце, здобувачка освіти Снігур Т., народний спів, сольне виконання (художній керівник Борис Мойсєєв);
 4.   обласна виставка конкурс вітальних листівок  "Новорічні вітражі", І місце;  номінація «новорічна газета», здобучка освіти Сікорська Я. (керівник    Тригуб Н.Є.);
 5. обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу "Знай і люби свій край", номінація «в’язання спицями, гачком», І місце, здобувачка освіти Гурин Вікторія (керівник Цюпка Наталія Іванівна);номінація «народна лялька», ІІ місце, здобувачка освічки  Павличко Маргариту, (керівник Вусенко Неоніла Григорівна);
 6. обласний етап виставки-конкурсу  "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!", І місце,  здобувача освіти Дубчак А., робота «Свердлильний станок для дрилі» (розділ «Прилади та обладнання») /керівник Демковський В.Ю.; 
 7. обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції "Моя батьківщина - Україна", І місце, здобувачі освіти Дяченко Денис, Круглов Ю., напрям «Духовна спадщина мого роду», робота «Релігійні організації Немирова у радянський час» (керівник  Калайда М.Г.);             
 8.   обласний  конкурс на кращу експозицію "Я, вклонюся тобі, український солдате", ІІІ місце, здобувач освіти Дубчак А., робота   «Цитати    Сходу»   (керівник Коритна К.Н.);

- обласний  конкурс соціальних відеороликів "Молодь говорить", І місце,  номінація «небезпеки, пов'язані з вживанням речовин, що руйнують організм людини», здобувачка освіти Павличко М. (керівник Вечірко Наталія Миколаївна);

 1.   обласний конкурс відеороликів "Вишиванка - наш генетичний код" , І місце, здобувачка  Гурин Вікторія (керівник Чалюк В.В.); ІІ місце, здобувач Гладюк Іван,    (керівник Кір’як А.І.);
 2.   обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів "Моя Україно!", ІІ місце, здобувач освіти Форись М.,  номінація «Пейзаж»;
 3. літературно-творчий конкурс єсе "Шевченкове слово у віках не старіє",  ІІ місце, здобувачка освіти Рожко А.,  номінація  «Лірика Шевченка крізь призму кохання» (керівник Коритна К.Л.); подяка, здобувач освіти Гуменюк А.,  конкурс есе  «Шевченкове слово в віках не старіє» (керівник Кір'як А.І.).

У вересні – грудні 2021 року практичний психолог із здобувачами освіти взяли участь у заходах із безпечного працевлаштування для учнівської молоді в рамках проекту «Підвищення обізнаності молоді Вінницької, Кіровоградської та Хмельницької областей щодо безпечної міграції та працевлаштування»,який реалізовувався ВОПО «Джерело надії» за підтримки міжнародної організації з міграції. Підготовлено 4 тренери, які разом з практичним психологом Вечірко Н.М. здійснювали просвітницько-профілактичну роботу  серед здобувачів освіти ліцею.

       Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі  загальноліцейних заходів, роботі органів   учнівського самоврядування; роботі з батьківською громадськістю; спільній діяльності  ліцею та громадських організацій.

Станом на 01.07.2022р.  перехідний контингент становить 169 здобувачів, серед яких 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Класні керівники, вихователі поєднують у своїй роботі традиційні і нетрадиційні форми та  методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям ліцею та їх родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика, проводяться тренінги та  індивідуальні консультації.Взаємодія із здобувачами освіти здійснюється на основі  особистісно-зорієнтованогопідходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей  учня. Узагальнена інформація  зводиться в соціальний паспорт ліцею. З учасниками освітнього процесу в період дистанційного навчання практичний психолог проводив заходи щодо зниження рівня тривоги, страхів, паніки; підвищення рівня стресостійкості та розвитку навичок емоційної саморегуляції; надання першої психологічної допомоги дітям та дорослим під час війни.
Цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснюється  через створення середовища, у якому формується поведінка учня відповідно до загальнолюдських та національних   морально-етичних цінностей. У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є
формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний
розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку. Спільна 
робота класних керівників, викладачів фізичної культури, основ захистуУкраїни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати.
Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури, особливої   уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості. Метою напрямку з формування здорового
способу життя є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх 
здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок. Також педагогічним колективомліцею приділяється  значна увага художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому розвитку
особистості.         
Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність  з превентивного  виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін у поведінці здобувачів, вивчення причин та  умов, що сприяли їм, організація змістовного  дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики   правопорушень, правовий правовий гурток «Феміда».
Проблемним залишається в ліцеї   питання   пропусків занять  без поважних причин. З метою попередження та припинення таких випадків були розроблені додаткові  заходи із зміцнення навчальної дисципліни, ведеться систематичний контроль за відвідуванням  занять учнями, аналізуються всі прогули. Значне місце у виховній діяльності ліцею посідає
організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу.
Залучення здобувачів  до спільної роботи зі здійснення демократичного управління освітнього  процесу сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. У ліцеї активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого здійснює учнівське самоврядування.
Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей.
Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система   контролю ефективності   виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.
Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну діяльність. В ліцеї працюють гуртки.
Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2021-2022 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом досягнута.
Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”. Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці. У ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. У наявності є журнал реєстрації нещасних випадків, створена й працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.
Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  з  планом роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
Внутріліцейний контроль за рівнем навчальних досягнень здобувачів здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2021-2022 н.р. перевірено 32 уроки та виховні заходи. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.
                             Основні завдання на  2022-2023 навчальний рік

   1)     Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.

   2)   Удосконалювати якісний склад педагогічного колективу:    

         - проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;   

         - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним  спрямув                                                         -  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
   3) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик викладання та виховання;
   4) Упроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання та виховання;
5) Упроваджувати в освітній процес нові методи  та моделі змішаного та дистанційного навчання при очній та дистанційній формі навчання;
    6) Продовжити роботу по оновленню та збереженню матеріально-технічної бази навчального закладу: виконати капітальний ремонт харчоблоку, заміна існуючої водонапірної   вежі,   виконати ремонт окремих  ділянок покрівель гуртожитку   та майстерні;
     7) Упроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення);
      8) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;

 9) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

На пепередню сторінку