На пепередню сторінку

Звіт директора державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Попатенка Миколи Івановича перед колективом за 2020-2021 навчальний рік

            Шановні колеги! Сьогодні наше зібрання присвячене результатам закінчення 2020-2021 навчального року. Ми підсумуємо роботу нашого колективу та проаналізуємо результати діяльності директора на посаді протягом 2020-2021 навчального року.
      Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду  керувався Статутом ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.
       ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня,  який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
          Стратегічною метою закладу  є забезпечення якісної професійної підготовки з наданням повної загальної середньої освіти, підготовка  кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення, надання учням належних знань для продовження подальшої освіти.
          Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації навчального процесу. Навчальний заклад має: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії) загальною площею 2737 м2, в тому числі на учня   2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, в тому числі на учня  - 6,5 м2; гуртожиток; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2; спортивний  майданчик – 950м2. Навчальний заклад забезпечений доступом до мережі Internet та широко використовує його можливості для отримання необхідної інформації та під час навчального процесу. Відкрито Навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» атестований щодо надання освітніх послуг із загальноосвітньої та професійної підготовки та має відповідний сертифікат.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від 15.12.2014р.


Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

1

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна
підготовка

60

2

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

3

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

4

7122
7133
7132

Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

5

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

  Формування контингенту здобувачів освіти проводиться виходячи з потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому здобувачів освіти  до закладів професійної (професійної-технічної) та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і Департаментом освіти і науки гуманітарної політики.
Прийом здобувачів освіти здійснюється у відповідності із Правилами прийому до навчального закладу, розробленими згідно з "Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" та Статутом навчального закладу.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійної-технічної)  освіти  між навчальним закладом та замовником робітничих кадрів для Немирівського, Тростянецького, Іллінецького, Гайсинського, Тульчинського, Шаргородського районів області. 
Прийом здобувачів освіти на 01.09.2020р. складав 167 здобувачів (на базі повної загальної середньої освіти – 74; на базі базової загальної середньої освіти: з отриманням повної загальної середньої освіти – 49, без отримання повної загальної середньої освіти – 44).

№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

20

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

21

 

3

Кухар, кондитер (1р.3міс.)

25

 

4

Електрогазозварник (1 рік)

49

 

5

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (2 роки)

23

 

6

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

29

 

Відраховано 8 здобувачів  за навчальний рік, зараховано протягом року 5. Відтік контингенту за навчальний рік в більшості випадків пов'язаний з переїздом здобувачів на нове місце проживання, переводом до інших навчальних закладів, за сімейними обставинами, систематичні пропуски занять без поважних причин та небажання навчатися за обраною професією.
Випуск  у 2021р. становить 153 здобувачі,   із  них – 72 здобувачі  з отриманням повної загальної середньої освіти. 149 - отримали дипломи кваліфікованого робітника, 4 – свідоцтва про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 2 випускники. Перехідний контингент становить  185 здобувачів.
Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 63 особи, з них 38 педагогічних працівників,  25 працівників обслуговуючого персоналу. Серед 16 викладачів  -  10  мають вищу категорію (3 - педагогічне звання «викладач-методист», 6 -  педагогічне звання «старший викладач»), 2 – першу категорію, 3 – другу категорію, 1– спеціаліст. Серед 15 майстрів виробничого навчання - 1 майстер має 14 тарифний   розряд, 5 - 13 тарифний розряд (1 – педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 2 – 12 тарифний розряд, 7 – 11 тарифний розряд, 1 старший майстер. Серед вихователів 1 має першу категорію, 1 – спеціаліст. У навчальному закладі працює практичний психолог (І категорія) та соціальний педагог (спеціаліст) За освітнім і фаховим рівнем всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-50 років.
Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державного стандарту професійно-технічної освіти України, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»
Освітній процес у  ліцеї спрямований на реалізацію та удосконалення змісту навчання, виконання завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені у планах-графіках навчального процесу.
Професійно-теоретична підготовка проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп в навчальних майстернях ліцею та лабораторіях у повному обсязі.

Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2020-2021н.р.  виконані в повному обсязі.
З урахуванням протокольних рішень  засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про запровадження на території Вінницької області посилених обмежувальних протиепідемічних заходів та забезпечення контролю за дотриманням  встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів та на підставі рішень педагогічної ради ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  освітній процес проводився в очній та  дистанційній формі.  Викладачі та майстри виробничого навчання  використовували  технології дистанційного навчання. Педагогічні працівники розміщували на офіційному сайті закладу завдання, а також у групах мобільних додатків та соціальних мережах матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників, навчальних посібників, відео та онлайн уроки.
З метою ефективної організації освітнього процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на здобувачах, які мають найвищий освітній рівень, а й на здобувачах  з найнижчим рівнем знань, адже до 35% здобувачів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень учнів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання

У терміни, визначені робочими навчальними планами, здобувачі завершили теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, пройшли державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, пройшли виробничу практику на робочих місцях, склали поетапні кваліфікаційні атестації.

Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» (далі - Закон), згідно з яким у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (далі - ДПА), зберігаючи за собою право пройти її за власним бажанням відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року за № 1153/35436,  у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО). 9 випускників ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» виявили бажання проходити ЗНО.
Результати державної кваліфікаційної атестації

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006   №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998 № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту», навчальними планами та програмами,  графіком навчального процесу та з метою присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту з 22 червня по 25 червня 2021 року проходила державна  кваліфікаційна атестація в ліцеї.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 33 групі складали 30 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 87%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 4 здобувачі (13%), достатній рівень – 23 здобувачі (77%), високий рівень – 3 здобувачі (10%).
Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти Маценко А., Місько О., Олексієнко І.            
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 25 групі складали 27 здобувачів освіти (успішність 100%, якість – 70%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 8 здобувачів освіти (30%), достатній рівень – 16 здобувачів освіти  (59%), високий рівень – 3 здобувачі (11%).
Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти Гнатенко В., Багач Я., Топчій М.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у  31групі складали 29 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 62%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 11 здобувачів (38%), достатній рівень – 16 здобувачів  (55%) та високий рівень знань мають 2 здобувачі (7%).
Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти Деркач О. та Худойберганов У.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник»  у  17 групі складали 25 здобувачів освіти (успішність 100%, якість – 88 %, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 3 здобувачі (12%), достатній рівень – 22 здобувачі (88%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник»  у  18 групі складали 25 здобувачів освіти  (успішність 100%, якість – 72 %, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень має 7 здобувачів  (28%), достатній рівень – 18 здобувачі (72%).
Під час ДКА достатній  рівень знань показали здобувачі                 Дуржинський С., Затяжчук М., Каламакін П., Смітюх В.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  у  34 групі складало 13 здобувачів освіти (успішність 100%, якість – 100%, середній бал – 8). Аналіз показав, що достатній рівень мають  9 учнів (69%), високий рівень – 4 учні (31%).
Під час ДКА високий рівень знань показали здобувачі освіти  Гонтарук В.,  Грама В.,  Жир С., Перетятко А.             
Державна кваліфікаційна комісія розглянула підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт, дипломних робіт, виробничі характеристики, провела перевірку знань осіб, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту і постановила, що рівень професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки здобувачів   груп     17, 18, 25, 31, 33, 34 відповідає вимогам навчальних планів, програм, кваліфікаційних характеристик.Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством.
       Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.

Звіт про навчально-виробничу діяльність ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» за І півріччя  2020 рік

№ п/п

Види продукції
(послуг)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизного збору
(тис.грн)

Чистий прибуток
(тис.грн.)

1.

Виготовлено продукції та надано послуг, (всього)

 

 

в тому числі

 

 

- верстати

 

 

- слюсарно-монтажний інструмент

 

 

- затискний інструмент

 

 

- інші металовироби

 

 

- меблі та столярні вироби

 

 

- швейні вироби

 

 

- трикотажні вироби

 

 

- взуття

 

 

- тканини

 

 

- продовольчі товари

 

 

- інша продукція

 

 

Послуги населенню та організаціям, (всього)

18,984

18,984

із них

 

 

- інд.пошив та ремонт одягу та взуття

 

 

- ремонт техніки і обладнання

 

 

- ремонт будівель та приміщень

 

 

- транспортні послуги

 

 

- послуги перукарень

 

 

- інші послуги

 

 

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти

 

 

2.

Доходи від виробничої практики

99,722

49,861

3.

Доходи від діяльності Навчально-практичних центрів

 

 

4.

Всього тис.грн.

118,706

68,845

Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. Протягом 2020-2021н.р. зроблено ремонт водопроводу на суму 1700 грн.; поточний ремонт їдальні на суму – 1683грн., навчальних кабінетів (математика) - 1610 грн.; коридорів навчального корпусу – 6571 грн., майстерні, даху – 12080 грн.,  гуртожитку – 18531 грн., котельні – 1220 грн. Придбано спортивний інвентар  на суму 6078 грн., жалюзі в кабінет спецдисциплін та інформатики – 13040  грн.,  електроди, карбіт кальцію – 14486 грн., матеріали на конкурс – 5403 грн. На рахунок ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» надходили кошти як з благодійного фонду, так і спеціального. Відповідно до вимог навчально-виховного процесу, витрати навчального закладу відбувалися за наступними показниками по КЕКВ: заробітна плата, матеріали, обладнання в т.ч. м’який інвентар, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших послуг (крім комунальних).

Основним напрямком методичної роботи педагогічного колективу                                       ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» було продовження роботи над єдиною методичною проблемою, а саме: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника». Методична робота в ДНЗ «Немирівський   професійний ліцей» у 2019-2020 н.р. була підпорядкована реалізації методичної проблеми «Використання технологій індивідуалізації та диференціації під час загальноосвітньої та професійної підготовки».

Вся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрямки роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу. В ліцеї складено річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження передового педагогічного досвіду, обговорюються методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. В 2020-2021н.р. проведено 26 засідання педагогогічних рад (з них – 8 планові), де розглядалися актуальні питання навчально-виховного процесу, аналізувався рівень знань учнів, визначалися шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання прийнятих рішень.
Активно працювала в ліцеї методична рада, до склада якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій. Головний зміст діяльності методичної ради: аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:
1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач іноземної мови Толмачова Н.К.)
2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)
3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.).
4. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.)
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін Безкостий Р.М.)
6.  Методична комісія фізичної культури і здоров'я та  захисту Вітчизни  (голова МК – викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.)
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач іноземної мови Чалюк В.В.)
При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
Членами методичних комісій серед учнів ліцею щороку проводяться предметні олімпіади, олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді,  підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
Протягом 2020-2021н.р. у ліцеї проведено 3 предметних тижні (з права – викладач  Матвеєв П.М., фізичної культури та здоров'я  - Бондарчук О.М., безпеки життєдіяльності  - Чурілова З.В.) та 2 тижні професійної майстерності  (з професій «Кухар, кондитер», «Електрогазозварник»).

           Методичні комісії брали участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та Всеукраїнських виставках:

     - Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2021»,  методична розробка «Використання ІКТ  у системі роботи викладачів гуманітарних дисциплін (української мови та літератури; англійської мови) в умовах дистанційного навчанняу  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (Попатенко М.І.,  Хміль І.М.,  Чалюк В.В.);
- Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2020», методична розробка  «Шляхи впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у Навчально-практичному центрі з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» ( Попатенко М.І., Руденко З.А., Хміль І.М.,Миколаєнко О.В.);

        - Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії «Електрогазозварник» здобувач Худойберганов У. (викладач Толмачов Д.М., майстер в/н Миколаєнко О.В.)

        - Обласний конкурс «Калейдоскоп педагогічних ідей» з номінації «Кращий блог», сертифікат, викладач іноземної мови Чалюк В.В.

        - Обласний конкурс «ІКТ-цікаво, талановито, креативно» серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  сертифікат, викладач іноземної мови Чалюк В.В.

        - Мовно-літературний  конкурс імені Тараса Шевченка, ІІІ місце,  здобувачка гр.№23                    Рожко А., викладач української мови та літератури Хміль І.М.)
- Обласний конкурс бук трейлерів « Живі сторінки моєї книги», подяка, здобувач освіти групи № 11 Клименко О., викладач зарубіжної літератури Безкоста З.О.
Протягом року  у методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності учнів.
Станом на 19.04.2021р. було виконано програму атестації педагогічних працівників. За результатами підсумкового засідання атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої   категорії» викладачу іноземної мови Толмачовій Наталії Крстянтинівні; присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої   категорії» практичному психологу Вечірко Наталії Миколаївні; визнано таким, що відповідає раніше  встановленому  13  тарифному розряду  майстра  виробничого навчання з професії «Кухар, кондитер»  Лемпу Наталю Іллівну та старшого майстра Коптюха Володимира Володимировича,  присвоєно  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно педагогічне звання «старший викладач» викладачу спеціальних дисциплін Лісовій Зої Григорівні.
Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Усі педагогічні працівники навчального закладу періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області. У 2020-2021н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 5 викладачів загальноосвітніх предметів (Закрутна Л.Р., Толмачов Д.М., Толмачова Н.К.,Матвеєв П.М.,Бондарчук О.М. ), 4 викладачі спеціальних дисциплін (Попатенко М.І., Лісова З.Г., Топчій О.Ю., Безкостий Р.М.), 3 майстри в/н (Тодоровська Н.Г., Цюпка Н.І., Скарженюк А.І.), методист Хміль І.М.,  старший майстер Коптюх В.В.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для особистості учня і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник освітнього процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у розбудову нашої держави.

       Створюючи виховну систему в навчальному закладі, колектив намагається враховувати інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів влади, можливостей педагогічного колективу, традиції району,  сіл району, області, соціального оточення.Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфер доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу. У 2020-2021н.р. виховна діяльність ліцею була спрямована

на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, документів Міністерства освіти України, Департаменту  гуманітарної політики, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської  райдержадміністрації, які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Робота педагогічного колективу ліцею протягом минулого навчального року  була націлена на формування в учнів системи національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення  кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя.На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці   у багатьох напрямках, протягом року ми займали призові місця в районних, регіональних, обласних і навіть національних конкурсах:
- обласний заочний конкурс «Молодь обирає здоров’я!», подяка, Багач Я.;
- обласна заочна історико-краєзнавча експедиція «Чорнобиль: минуле, сучасне та майбутнє», номінація «Вінниччани – учасники ліквідації аварії  на Чорнобильській АЕС», ІІІ місце, Рожко А. (керівник Хміль І.М.);
-  обласний  конкурс молодіжних проектів  «Лідер року 2021», номінація «Лідерство як мистецтво», І місце, Гнатенко В., (керівник Топчій О.Ю.);
- обласний заочний конкурс «Мої мрії і захоплення» серед учениць закладів професійної (професійно-технічної) освіти, ІІІ місце,  Місько О., (керівник Тодоровська Н.Г.);
- обласний заочний  конкурс «Професія – моє майбутнє»,  номінація «Побудуємо майбутнє разом», диплом  ІІІ ступеня, Худойберганов У. (керівник Кір´як А.І.);
- обласна заочна виставка-конкурс писанкарства «Диво-писанка» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  номінація «Чарівна писанка», робота  «Великодній розмай», диплом  ІІІ ступеня, Багач Я. (керівник Коритна К.Л.); робота «Пасхальне диво», подяка, Житар Н. (керівник Цюпка Н.І.);
- щорічний обласний фестиваль-огляд художньої самодіяльної творчості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Подільські зорі» на тему: «Мистецтво - це ми, мистецтво - це світ»:  вокальні гурти, тріо, квартети /естрадний спів/: ІІ місце, вокальний гурт ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній керівник Борис Мойсеєв);  вокальні дуети,  І місце; естрадний спів /сольне виконання, І місце, Гнатенко В., (художній керівник Борис Мойсєєв); сучасний танець,  ІІІ місце, танцювальний колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній   керівник Борис Мойсеєв); «театральне мистецтво», ІІ місце,  учнівський колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній   керівник Альона Кір’як);
-  обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, робота «Заточний станок» (розділ «Прилади та обладнання»),  подяка, Жир С. (керівник Конончук В.М.);
- обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», художня вишивка», ІІ місце, Дячок А., учасник гуртка «Чарівниця» (керівник Лемпа Наталя Іллівна); «вироби з тіста», І місце,  Дячок А., (керівник Лемпа Наталя Іллівна);
- обласний конкурс фітодизайнерської майстерності «Весняний подарунок», подяка,  Шмакова А.,   (керівник Вечірко Н.М.);
- обласний заочний конкурс авторської поезії  «Мріє, не зрадь!», номінація «Мрію і живу», диплом ІІІ ступеня,  Гнатенко В. (керівник Толмачова Н.К.);

 - обласний етап  Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», номінація  «Із батьківської криниці», Яременко А., (керівник Кір‛як А.І.);

- обласна  виставка плакатів  «Вітаємо з Днем  захисника України!», подяка,  Маценко А.
-  обласний конкурс дослідницько-пошукових робіт «Корифей українського театру» серед учнів та працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, номінація «Іван Карпенко-Карий – видатний драматург, актор, режисер», ІІІ місце, Гнатенко В.
Виховна діяльність педагогічного колективу ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  у  2020-2021 навчальному році була спрямована на виховання високо кваліфікованого випускника, готового до суспільних відносин, соціально захищеного і згуртованого, морально непохитного, який вміє протистояти різним спокусам, готовий до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, здатний до  саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.       
Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у системі  загальноліцейних заходів, роботі  органів учнівського самоврядування; роботі з батьківською громадськістю; спільній діяльності ліцею та громадських організацій. 
Станом на 01.07.2021р.  перехідний контингент становить 185 здобувачів, серед яких 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 3 учні перебуває на обліку в КМСД РВУМВС за скоєння злочинів.
Класні керівники, вихователі поєднують в своїй роботі традиційні і нетрадиційні
 форми та методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям
 ліцею та їх  родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика, проводяться тренінги та індивідуальні консультації. Головне в стилі роботи ліцею – панування свободи і взаєморозуміння у відношеннях між учнями та педагогами, цінування оригінальної думки, допитливості, нестандартного мислення, відкритості.      Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб учень міг:
- оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;
- розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;
- поповнити знання у сфер, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;
- розвивати власні здібності, приймати самостійні рішення;
- розвивати свій емоційний інтелект;
-  отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-зорієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня. Узагальнена інформація про учнів зводиться в соціальний паспорт ліцею. Робота з морального виховання учнів спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України.
Цей планомірний, цілеспрямовани й вплив на морально-емоційний розвиток
особистості здійснюється через створення середовища, в якому формується поведінка учня відповідно до загальнолюдських та національних   морально-етичних цінностей. У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є  формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати.
Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури, особливої   уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості. Метою напрямку з формування здорового
способу життя є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок.

Педагогічним колективом   ліцею приділяється значна увага художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому розвитку особистості. У нас створені умови для 
розкриття учнями їх здібностей у   гуртку   вокального співу та спортивних секцій.   
Показником результативної роботи в цьому напрямку є участь наших вихованців в районних, регіональних, конкурсах, концертах
Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність  з превентивного  виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного  дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики   правопорушень, правовий правовий гурток «Феміда».
Проблемним залишається в ліцеї   питання   пропусків занять учнями без поважних   причин. З метою попередження та припинення таких випадків були розроблені додаткові заходи із зміцнення навчальної дисципліни, ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять учнями, аналізуються всі прогули.
Значне місце у виховній діяльності ліцею займає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу.
Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення демократичного управління навчально-виховного процесу сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. В ліцеї активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого здійснює учнівське самоврядування.

         Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей. Все це дало   можливість досягнути певних   результатів.  Розроблені методичні доробки   виховних годин.

Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система   контролю ефективності   виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними, спрямованими як на стимулюючу їх роль щодо оцінки діяльності  працюючих  спеціалістів, так в разі потреби, і на коригування, поліпшення роботи, її наслідків.Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин  негативних результатів роботи і допомозі  класному керівнику, вихователю, майстру в/н, а також у виявленні,узагальненні та  поширенні  передового досвіду роботи. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.

Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну діяльність. В ліцеї працюють гуртки.

У ліцеї успішно працює учнівське самоврядування. ДНЗ «Немирівський професійнй ліцей» є зразком успішного впровадження інновацій у навчально– виховний процес, а саме:

- проводиться внутрішньоліцейний  моніторинг  якості  роботи  ліцею  на основі щорічного комплексного аналізу його функціонування й динаміки розвитку;

- вивчається особистість ліцеїста, здійснюється моніторинг його розвитку, громадянськості, вихованості, моральності. Це дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково–обґрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати  свої здібності.

Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2020-2021 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом,   в основному, досягнута.
Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”. Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці. В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. В наявності є журнал реєстрації нещасних випадків. В ліцеї створена і працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.

        Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  плану роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
         В основу управління діяльністю ліцею покладено перспективне та поточне планування. Внутріліцейний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2020-2021 н.р. перевірено 38 уроків та виховних заходів. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.

Основні завдання на  2021-2022 навчальний рік


  1)     Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.
  2)   Вдосконалювати якісний склад педагогічного колективу:   

 - проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;                                              

 - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням;                                                                                                                                                   

-  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
      

3) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик викладання та виховання;
4) Впроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання та виховання;
5) Продовжити роботу по оновленню та збереженню матеріально-технічної бази навчального закладу: виконати капітальний ремонт харчоблоку, заміна існуючої водонапірної   вежі,   виконати ремонт окремих  ділянок покрівель гуртожитку   та майстерні;
6) Впроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення);
 7) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;

 8) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

На пепередню сторінку