На пепередню сторінку

І. Загальна частина


1.1. Ці правила розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти  і науки України від 14.05.2013 р. № 499 «Про затвердження  Типових правил прийому до закладів професійної (професійно- технічної) освіти» та змін, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 р. №1550
1.2. До Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» приймаються громадяни України , іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та враховуючи те , що Державний навчальний заклад «Немирівський професійний ліцей» не має ліцензії на підготовку ( у тому числі первинну професійну), прийом та навчання , перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання , не здійснюється.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до   закладу  освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:
- кваліфікований робітник.
1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та юридичними особами.
1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»  здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей»  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником закладу освіти за погодженням з  Департаментом освіти і науки Вінницької обласної  державної адміністрації не пізніше 01 грудня  2020 року.
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення  ліцею;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до  Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:
перелік професій, згідно з отриманою ліцензією:


з/п

Код за
Державним
класифікатором України

Назва професії

Вид професійної підготовки

Ліцензова-
ний  обсяг

Обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2021 р.

1

7212
7212

Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

Первинна професійна підготовка

60

30

2

7122
7132

7133

Муляр
Лицювальник-плиточник
Штукатур

Первинна професійна підготовка

60

25

3

5122
7412

Кухар
Кондитер

Первинна професійна підготовка

90

80

4

7212

Електрогазозварник

Первинна професійна підготовка

60

30

Всього :

165

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією:


з/п

Назва професії

Термін
навчання

Освітня база

1

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

 

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

2

Кухар, кондитер

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

3

Муляр;штукатур; лицювальник-плиточник

3

на базі базової загальної середньої освіти (9 кл)

4

Кухар, кондитер

2

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

5

Кухар, кондитер

1,3

на базі повної  загальної середньої освіти (11 кл)

6

Електрогазозварник;

1

на базі повної  загальної середньої освіти (11 кл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк
навчання за професіями:


з/п

Група

Термін
навчання

Назва професії

Освітній рівень випускника

Освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

1

11

3

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних і   напівавтоматичних машинах

Повна загальна
середня освіта

Електрогазозварник ІV розряду;  електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних машинах ІІІ розряду;

2

13

3

Кухар, кондитер

Повна загальна
середня освіта

Кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

3

14

3

Муляр; штукатур;
лицювальник-плиточник

Повна загальна
середня освіта

Муляр ІІІ розряду;
штукатур ІV розряду;
лицювальник-плиточник ІV розряду;

4

15

2

Кухар, кондитер

 

Кухар  ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

5

16

1,3

Кухар, кондитер

 

Кухар ІІІ розряду, кондитер ІІІ розряду

6

17

1

Електрогазозварник;

 

Електрогазозварник ІІІ розряду

- денна форма  навчання;
- обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
- вступні випробування за професіями не проводяться;
- зарахування на відповідну форму здобуття освіти проводиться згідно протоколу засідання приймальної комісії;
- порядок роботи приймальної комісії:
щоденно з 8:00 до 17:00
перерва на обід з 12:00 до 13:00
п’ятниця з 8:00 до 16:00 (без перерви на обід)
Субота, неділя – вихідні дні;
 - всі бажаючі вступники забезпечуються гуртожитком;
 - медичний огляд вступники проходять за формою 086-У за місцем проживання.

2.6. Прийом документів на навчання здійснюється з 20 травня до 26 серпня 2021 року

ІІІ. Документи для вступу


3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей», вказуючи обрану професію , форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:
- документ про освіту в оригіналі;
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; (086- У в оригіналі)
6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
довідку з місця проживання;
-     довідку про склад сім’ї;
-     ідентифікаційний код (його ксерокопію);
паспорт громадянина України(його ксерокопію)
документ про відношення до військової служби (приписне свідоцтво і його ксерокопію) для юнаків;
копії документів, що дають право та пільгу до вступу в заклад освіти ( за наявності)
Усі  ксерокопії завіряються в установленому порядку.
 Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус , а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.
Для обробки персональних даних вступник  надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до закону України «Про  захист персональних даних»
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому


4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору свідоцтв про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову середню освіту та результатами співбесід;
4.2. Результати конкурсного відбору та співбесіди на навчання до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» оформляються протоколом приймальної комісії і затверджуються наказом директора  ліцею.
4.3. Зарахування осіб здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

V. Зарахування


5.1. Всі здобувачі освіти, які пройшли співбесіду, зараховуються до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей».
Зараховуються позачергово:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією , відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
особи, які вступають до ліцею  за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж за 5 днів до початку занять приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» за обраною формою здобуття освіти.
5.4. Зарахування до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» здійснюється наказом директора ліцею.
5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» на навчання за рахунок державного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення


6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  Державного навчального закладу « Немирівський професійний ліцей». На звільнені місця проводитиметься зарахування осіб, які не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  проводитиметься  додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4.  Контроль за дотриманням  Правил прийому до Державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» здійснюється Департаментом  освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Розглянуто та погоджено
на засіданні педагогічної ради
протокол №9 від 18 листопада 2020 р.

  На пепередню сторінку