Звіт директора державного навчального закладу  «Немирівський професійний ліцей» Попатенка Миколи Івановича перед колективом за 2017-2018 навчальний рік

Шановні колеги! Сьогодні наше зібрання присвячене результатам закінчення 2017-2018 навчального року. Тож сьогодні ми підведемо підсумки роботи нашого колективу, проаналізуємо результати діяльності директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.
  Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня,  який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Стратегічною метою закладу  є забезпечення якісної професійної підготовки з наданням повної загальної середньої освіти, підготовка  кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення, надання учням належних знань для продовження подальшої освіти.
Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації навчального процесу.    Навчальний заклад має: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії) загальною площею 2737 м2  , в тому числі на учня   2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, в тому числі на учня  - 6,5 м2; гуртожиток; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2.;спортивний  майданчик – 950м2. Навчальний заклад забезпечений доступом до мережі Internet та широко використовує його можливості для отримання необхідної інформації та під час навчального процесу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» атестований щодо надання освітніх послуг із загальноосвітньої та професійної підготовки та має відповідний сертифікат.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від  15.12.2014р.


Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

1

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна
підготовка

60

2

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

3

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

4

7122
7133
7132

 Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

5

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

        Формування контингенту учнів проводиться виходячи з потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану державного замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому учнів до ПТНЗ та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і заступником директора Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації, начальником управління професійної освіти, інноватики та науки. 
Прийом учнів здійснюється у відповідності із Правилами прийому до навчального закладу, розробленими згідно з "Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" та Статутом навчального закладу.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  між навчальним закладом та замовником робітничих кадрів для Немирівського, Тростянецького, Іллінецького, Гайсинського, Тульчинського, Шаргородського районів області.  Між ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» та підприємствами, організаціями, замовниками кадрів на 2017-2018н.р.  укладено 289 двосторонні договори (загальні професії електротехнічного виробництва – 87, будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  - 116, громадське харчування - 86)
Прийом учнів на 01.09.2017р. складав 179 учнів (на базі повної загальної середньої освіти – 60; на базі базової загальної середньої освіти: з отриманням повної загальної середньої освіти – 67, без отримання повної загальної середньої освіти - 52). 

№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

25

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

26

 

3

Кухар, кондитер ( 1р 3міс)

25

 

4

Електрогазозварник (1 рік)

35

 

5

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (3роки)

21

 

6

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

21

 

7

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (2 роки)

26

 

Відраховано 15  учнів за навчальний рік, зараховано протягом року -  10. Відтік контингенту за навчальний рік в більшості випадків пов'язаний з переїздом учнів на нове місце проживання, переводом до інших навчальних закладів, за сімейними обставинами, систематичні пропуски занять без поважних причин та небажання навчатися за обраною професією.
Випуск  учнів у 2018р. становить 186 учнів,   із  них – 71 учень  з отриманням повної загальної середньої освіти, 80 учнів – без отримання повної загальної середньої освіти, 34 учні – здобували професійну освіту. 185 учнів отримали дипломи кваліфікованого робітника, 1 – свідоцтво про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 6 випускників. Станом на 01.07.2016 р. працевлаштовано  72% випускників.  
Перехідний контингент становить  198 учнів, із них – 123  учні, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, 25 учнів навчаються на базі  повної загальної середньої освіти, 50 учнів  – на базі базової загальної середньої освіти з отриманням професійної освіти.
Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 64 осіб, з них 37 педагогічних працівників, 27 працівника обслуговуючого персоналу. Серед  16  викладачів     -  9 мають вищу категорію (2 - педагогічне звання «викладач-методист», 6 -  педагогічне звання «старший викладач»),  1  – першу категорію, 5  – другу категорію, 1  – спеціаліста. Серед 17 майстрів виробничого навчання - 1 майстер має 12 тарифний   розряд, 4 - 11 тарифний розряд (1 – педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 4  – 10 тарифний розряд, 7 – 9 тарифний розряд, 1 старший майстер. Серед вихователів 1 має першу категорію, 1 – спеціаліст. У навчальному закладі працює практичний психолог (ІІ категорія), соціальний педагог (ІІ категорія). За освітнім і фаховим рівнем всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-40 років.
           Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Державного стандарту професійно-технічної освіти України», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
Навчально-виробничий процес в ліцеї  спрямований на реалізацію та удосконалення  змісту навчання, виконання завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені у планах-графіках навчального процесу.
Професійно-теоретична підготовка проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп в навчальних майстернях ліцею та лабораторіях у повному обсязі.
Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної  підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2017-2018н.р.  виконані в повному обсязі.
З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на учнях, які мають найвищий освітній рівень, а й на учнях  з  найнижчим рівнем знань, адже до 35% учнів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень учнів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання.
 У терміни, визначені робочими навчальними планами, учні завершили теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, пройшли державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, пройшли виробничу практику на робочих місцях, склали поетапні кваліфікаційні атестації.
Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів
Державна підсумкова атестація (далі - ДПА) в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602  та  проходила в ліцеї  з  06  квітня по 24 квітня 2018 року згідно графіка, затвердженого директором  ліцею. Державну підсумкову атестацію проходило 70 учнів (2 учні - Смолянець М., Остапенко А. звільнені від ДПА) , які виявили навчальні досягнення на високому, достатньому, середньому, окремі на початковому рівнях.
Державну підсумкову атестацію з фізики складало 43 учні (гр.№31, 34),  успішність становить 95%,  якість – 33%,  середній бал – 5,4.  Аналіз показав, що початковий рівень знань мають 2 учнів (5%),   середній  рівень   мають 27 учнів (63%),  достатній – 14 учнів (32%). Початковий рівень знань показали   Антонюк К., Пинчук М. Достатній рівень знань мають учні Кирилюк А., Матякубов В., Рудюк О., Савенко М., Саміла Б., Черноног О., Вапельник М., Костецький В., Меріакрі М., Медик П., Пивовар Р., Порхун Д., Язловецький В., Якименко Я. Допущені помилки при розв’язуванні задач.
Державну підсумкову атестацію з математики складало  69  учнів (гр. № 31, 33, 34), успішність  становить 90%,  якість – 28%,  середній бал – 5,6.  Аналіз показав, що початковий   рівень   мають  7 учнів (10%), середній – 46 учнів (67%), достатній  -  15 учнів (22%), високий – 1 учениця (1%). Високий рівень знань показала учениця  Якимова І. (гр.№ 33), початковий рівень знань показали учні Мухомора А., Паламарчук В., Сокольвак О.(гр. № 34), Кондратюк В., Мельник О., Сук В., Чаус М. (гр.№31). Учнями допущено помилки при побудові площин, визначення кутів між площинами,  не вміють розв’язувати логарифмічні нерівності.
Державну підсумкову атестацію з хімії складало 26 учнів (гр.№33),  успішність становить 100%,  якість – 35%,  середній бал – 6,1.  Аналіз показав, що   середній  рівень   мають 17 учнів (65%),  достатній – 6 учнів (23%), високий  - 3 учениці (12%). Високий рівень знань мають учні Якимова І., Вдовкіна А., Ковальчук Л. Допущені помилки при розв’язуванні задач.
Результати державної кваліфікаційної атестації
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-навчальних закладах», наказом Департаменту освіти і науки та відповідно до Положення «Про порядок  кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобули професійно – технічну освіту», навчальними планами та програмами, графіком навчального процесу та з метою присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту з 14.06.2018р. по 29.06.2018р. у ліцеї проходила державна кваліфікаційна атестація у групах №17, 28, 31, 33, 34, 25, 26.
Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» в  групі  №25 проходили 24 учні. За результатами захисту дипломних робіт успішність становить  100%, якість знань – 79,2%, середній бал – 7,5б. Високий рівень знань продемонстрували Кудрик А., Мазепа Т., Педос В., Ярошенко М. Таким чином, середній рівень знань мають 5 учнів (21%), достатній рівень –15  учнів (62%), високий рівень – 4 учні (17%).
У групі №26 ДКА з професії «Кухар, кондитер» складали 25 учнів. Успішність становить 100%, якість знань – 76%, середній бал – 7,7б. Високий рівень мають Іванова  Ю., Кириленко І., Левченко В., Парамейчук Ю., Терих О. Середній рівень знань показали 6 учнів (24%), достатньо володіють програмовим матеріалом 14 учнів (56%), високий рівень мають  5 учнів (20%).
У групі №33 ДКА з професії «Кухар, кондитер» проходили 27 учнів. Успішність склала 100%, якість знань – 81,5%, середній бал – 7,9б. Високий рівень знань показали 5 учнів (18%), середній рівень мають 17 учнів (63%), достатній рівень – 5 учнів (19%). Найкращі знання продемонстрували учні: Вдовкіна А., Ковальчук Л., Куйбіда К., Мединська А., Якимова І. Аналіз ДКА з професії «Кухар, кондитер» показав, що учні знають класифікацію сировини, технологічний  процес обробки продуктів та приготування виробів,  вміють організовувати робочі місця для приготування різних кондитерських виробів, знають як підібрати посуд та інструменти для оздоблення кондитерських виробів, знають обладнання кондитерського цеху та вимоги роботи  з ним з дотриманням правил охорони праці та виробничої санітарії.  Під час написання дипломних робіт учні найчастіше допускали помилки при розрахунках виходу готового виробу.
У групі №31 з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» ДКА складали 24 учні. Результати захисту дипломних робіт показали, що успішність у групі складає 100%, якість знань – 62%, середній бал – 7,2б.  Високий рівень знань показали 2 учні (8%), середній рівень мають 9 учнів (38%), достатній рівень – 13 учнів (54%). Найкращі знання продемонстрували учні: Язловецький В., Вапельник М. (гр.№31). Випускники краще засвоїли теми: «Джерела живлення зварювальної дуги», «Обладнання для механізованого зварювання у середовищі захисних газів», «Технологія зварювання у вуглекислому газі». Недостатньо засвоєними залишилися теми: «Зварювання алюмінію та його сплавів» та «Зварювання під флюсом».
У групі №34 з професії «Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник» ДКА складали 20 учнів. Результати захисту дипломних робіт показали, що успішність у групі складає 100%, якість знань – 70%, середній бал – 7,6б.  Високий рівень знань показали 6 учнів (30%), середній рівень мають 9 учнів (45%), достатній рівень – 5 учнів (25%). Найкращі знання продемонстрували учні: Антонюк К., Кирилюк А., Савенко М., Саміла Б., Черноног О. Учні орієнтуються в технології виконання лицювальних та плиткових робіт, організації робочого місця та вимогах підготовки поверхні та правил безпеки праці. Недостатньо засвоїли матеріал про властивості, умови використання різних будівельних матеріалів.
У групі №17 з професії «Електрогазозварник» ДКА складали 34 учні. Результати захисту дипломних робіт показали, що успішність у групі складає 100%, якість знань – 73%, середній бал – 7,3б.  Таким чином, високий рівень знань показали 2 учні (6%), середній рівень мають 9 учнів (26%), достатній рівень – 23 учні (68%). Найкращі знання продемонстрували учні: Затишняк І., Радько В. Випускники краще засвоїли теми: «Джерела живлення зварювальної дуги», «Обладнання для механізованого зварювання у середовищі захисних газів», «Технологія зварювання у вуглекислому газі». Недостатньо засвоєними залишилися теми: «Зварювання алюмінію та його сплавів» та «Зварювання під флюсом». Учні відповідали на запитання членів державної кваліфікаційної атестації.
У групі №28 з професії «Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник» ДКА складали 31 учень. Результати захисту дипломних робіт показали, що успішність у групі складає 100%, якість знань – 80,6%, середній бал – 7,2б.  Таким чином, високий рівень знань показали 6 учнів (19%), середній рівень мають 23 учні (74%), достатній рівень – 2 учні (7%). Найкращі знання продемонстрували учні: Богач В., Бондар О. Учні орієнтуються в технології виконання лицювальних та плиткових робіт, організації робочого місця та вимогах підготовки поверхні та правил безпеки праці. Недостатньо засвоїли матеріал про властивості, умови використання різних будівельних матеріалів.
Державна кваліфікаційна комісія розглянула підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних, дипломних робіт, виробничі характеристики, провела перевірку знань осіб, що здобувають професійно-технічну освіту і встановила, що рівень професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів груп №17, 28, 31, 33, 34, 25, 26 відповідає вимогам навчальних планів, програм та кваліфікаційних характеристик. 
З метою закріплення теоретичних знань з спеціальних предметів та виявлення практичних вмінь та навичок учнів в ліцеї  було проведено 9 поетапних атестацій  в усіх навчальних групах.
Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством.
Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.
Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На протязі 2017-2018н.р. зроблено поточний ремонт кухні в гуртожитку на суму 15200грн., влаштовано водогін у виробничій майстерні на суму 8300грн., зроблено ремонт в гуртожитку, навчальному корпусі, навчально-виробничих майстернях  та лабораторіях, їдальні – 29430грн., бухгалтерії – 4800грн.,  придбано в гуртожиток матраси, постільну білизну, рушники, покривала, холодильник, бойлер (4 шт.) – 66100грн., медикаменти – 8000грн., оновлено протипожежні засоби на суму 5100грн., заміна віконних блоків в гуртожитку, навчально-виробничих майстернях  на суму 430000грн. .  На рахунок ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» надходили кошти як з благодійного фонду, так і спеціального. Відповідно до вимог навчально-виховного процесу, витрати навчального закладу відбувалися за наступними показниками по КЕКВ: заробітна плата, матеріали, обладнання в т.ч. м’який інвентар, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших послуг (крім комунальних) (додаток 1,2).
Звіт про навчально-виробничу діяльність ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» за  2017 рік


№ п/п

Види продукції
(послуг)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизного збору
(тис.грн)

Чистий прибуток
(тис.грн.)

1.

Виготовлено продукції та надано послуг, (всього)

 

 

в тому числі

 

 

- верстати

 

 

- слюсарно-монтажний інструмент

 

 

- затискний інструмент

 

 

- інші металовироби

 

 

- меблі та столярні вироби

 

 

- швейні вироби

 

 

- трикотажні вироби

 

 

- взуття

 

 

- тканини

 

 

- продовольчі товари

 

 

- інша продукція

 

 

Послуги населенню та організаціям, (всього)

32,7

32,7

із них

 

 

- інд.пошив та ремонт одягу та взуття

 

 

- ремонт техніки і обладнання

 

 

- ремонт будівель та приміщень

 

 

- транспортні послуги

 

 

- послуги перукарень

 

 

- інші послуги

32,7

32,7

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти

 

 

2.

Доходи від виробничої практики

58,2

29,1

3.

Всього тис.грн.

90,9

61,8

 

Всього млн.  грн.

0,0909

0,0618

У 2018р. учні ліцею  взяли участь у ЗНО з української мови та літератури, результати  якого зараховуються як результати державної підсумкової атестації з української мови  за освітній рівень повної загальної середньої освіти. Для проходження ДПА  з’явилося 69 учнів  (учениця групи № 33 Рузь К. не з’явилася у зв’язку з пологами).  Успішність становить 35%,  якість – 1%,  середній бал – 3.  Аналіз показав, що початковий рівень знань мають 45 учнів (65%),   середній  рівень   мають 23 учні (33%),  достатній – 1 учнів (2%).
Двічі на рік проводиться моніторинг працевлаштування випускників ліцею та роботодавців, що дозволяє загалом оцінити якісні потреби у кадрах у відповідній сфері, а також стосунки опитаних роботодавців з ліцеєм.
            Основним напрямком методичної роботи педагогічного колективу ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» було продовження роботи над єдиною методичною проблемою, а саме: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника». Методична робота в ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» у 2017-2018 н.р. була підпорядкована реалізації методичної проблеми «Дидактичні засади диференціації та індивідуалізації навчання та виховання».
Вся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо.
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрямки роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу. В ліцеї  складено  річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження  передового педагогічного досвіду, обговорюються  методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. В 2017-2018н.р. проведено 19 засідання педагогогічних рад (з них – 8 планові ), де розглядалися  актуальні питання навчально-виховного процесу, аналізувався  рівень знань учнів, визначалися  шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад  ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання прийнятих рішень.
Активно працювала  в ліцеї  методична рада,  до складу якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій. Головний зміст діяльності методичної ради: аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:

  1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач української мови Свідерська А.І.)
  2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)

      3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.)
4.  Методична комісія викладачів та майстрів в/н  з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.)
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін  Безкостий Р.М.)
6.  Методична комісія фізичної культури і здоров'я та  захисту Вітчизни  (голова МК – викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.)
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.)
При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
Членами методичних комісій серед учнів ліцею щороку проводяться предметні олімпіади, олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
Протягом 2017-2018н.р. у ліцеї проведено 6 предметних тижнів (з фізики - викладач Закрутна Л.Р., інформатики -  викладач Толмачов Д.М., української мови та літератури – викладачі Хміль І.М., Свідерська А.І., іноземної мови  Чалюк В.В., права – викладач Щербань О.Д., фізичної культури та здоров'я  -  Шевчук О.І.) та 3 тижні професійної майстерності  (з професій «Кухар, кондитер», «Електрогазозварник»,  «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»). В рамках тижнів проведено конкурси фахової майстерності (з професій «Кухар», «Електрозварник», «Муляр»), 12 відкритих уроків.
Методичні комісії приймали також участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та Всеукраїнських виставках:

  1. участь у Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» (золота медаль за перемогу у номінації «Упровадження сучасних  засобів навчання проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»

(директор ліцею, керівник проекту  Попатенко М.І., Хміль І.М. – методист; Чалюк В.В. – викладач);
- участь у Дев’ятому   міжнародному форумі  «Інноватика в сучасній освіті - 2017» (номінація: «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні  можливості» (Безкоста Зоя Олексіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи; Чалюк Віта Віталіївна – методист; Вечірко Наталя Миколаївна – практичний психолог; Безрученко Ольга Олексіївна – соціальний педагог.
- участь у VІ регіональному фестивалі технічної творчості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Творча молодь Вінниччини» (напрям«будівництво та деревообробка)
- участь у обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Електрозварник ручного зварювання» (ІІІ місце,  учень гр. №31 Язловецький В., майстер в/н Кирилко В.В., викладач Толмачов Д.М.);
-  участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Муляр» (подяка, учень гр.№34 Саміла Б., майстер в/н Коптюх В.В., викладач Топчій О.Ю.),
- участь у мовно-літературному  конкурсі імені Тараса Шевченка (ІІІ місце, учениця 25 гр. Ярошенко М., викладач української мови та літератури Хміль І.М.),
- участь у  ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІ місце, учениця 25 гр. Ярошенко М., викладач української мови та літератури   Хміль І.М.),
- участь у обласному  учнівському конкурсі з іноземної мови «Світ моїх захоплень» (учень Кирилюк А. посів ІІ місце, викладач Чалюк В.В., методист Хміль І.М.);
- участь  у  обласному конкурсі «Учитель - 2018» серед викладачів суспільних дисциплін  професійно-технічних навчальних  закладів області (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.).
Статті наших колег увійшли до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»:

  1. стаття викладача української мови та літератури Хміль І.М. «Позакласна робота з української мови як складова всебічного розвитку учнів ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»;
  2. стаття викладача іноземної мови Чалюк В.В. «Методика проведення уроків іноземної мови на основі розвиваючого навчання у  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».

Протягом року  у методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності учнів.
Станом на 29.03.2018р. було виконано програму атестації педагогічних працівників. За  результатами підсумкового засідання атестаційної комісії присвоєно  кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої  категорії» викладачу захисту Вітчизни Бондарчуку Олегу Миколайовичу та викладачу іноземної мови Чалюк Віті Віталіївні; встановлено 10 тарифний розряд  майстру виробничого навчання з професії «кухар, кондитер» Шевчук Наталії Вікторівні та майстру виробничого навчання з професії «муляр; штукатур; лицювальник-плиточник» Сідлецькій Альоні Олександрівні; визнано таким, що відповідає займаній посаді  старшого майстра Олещука А.І. за умови проходження курсів підвищення кваліфікації для старших майстрів  до 31.12.2018р. та визнано таким, що відповідає раніше  встановленому  12  тарифному розряду  майстра  виробничого навчання з професії «кухар, кондитер»  Тодоровську Неонілу Григорівну. Відповідно до протоколу атестаційної комісії Департаменту освіти і науки №3 від 12.04.2018р. прийнято рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  викладачу, методисту Хміль Інні Миколаївні  та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та
Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Всі педагогічні працівники навчального закладу  періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при  КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області. У 2017-2018н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 4 викладачі загальноосвітніх предметів (Толмачов Д.М., Булейко Г.І., Щербань О.Д., Кирилко Н.О.), 2 майстри виробничого навчання (Кирилко А.В., Дмитришен М.Г.).
У 2017-2018н.р. пройшов  стажування  в ТОВ»МІОН» майстер  виробничого навчання Кирилко В.В. за професією «електрогазозварник» V розряду.
ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для особистості учня і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад в розбудову нашої держави.
Створюючи виховну систему в навчальному закладі, колектив намагається враховувати інтереси учнів та їх батьків, громадськості,місцевих органів влади, можливостей педагогічного колективу, традиції ліцею, сіл району, області, соціального оточення.
Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.
У 2017-2018н.р.виховна діяльність ліцею була спрямована на реалізацію  на реалізацію на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,«Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, документів Міністерства освіти України,обласного Департаменту  освіти і науки, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської райдержадміністрації,які наголошують,що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Робота педагогічного колективу ліцею протягом минулого навчального року  була націлена на формування в учнів системи національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення  кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя.
На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямках, протягом року ми займали призові місця в районних, регіональних, обласних і навіть національних конкурсах:
- участь у музично-розважальній програмі «Зі святом студента!», присвяченій Міжнародному дню студента для учнів ПТНЗ області (подяка Климчуку В., Шевчук Н., Габрик О. (художні керівники Мойсеєв Б.Г., Коритна К.Л.);
-  участь в обласній виставці новорічних композицій «Зима – пора чудес» (подяка учню Берегелі О. (майстер в/н Шевчук Н.В.);
- участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (диплом І ступеня, учениця Медвідь Т. (майстер в/н Майданюк О.В.), номінація «»вироби з природних матеріалів»; диплом І ступеня,  Степанківський С., Ковальчук М. (викладач Топчій О.Ю.), номінація «інші техніки виконання»; диплом І ступеня,  Войтенко А. (викладач Свідерська А.І.), номінація «художнє різьблення по дереву»;
- участь у  обласному фестивалі-огляді художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Подільські зорі» на тему: «Планета миру і добра» (номінація «вокальні гурти, тріо, квартети»,   ІІ місце, вокальний гурт ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній керівник Борис Мойсеєв); номінація «вокальний дует», ІІІ місце, вокальний дует  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  (художній керівник Борис Мойсеєв);  номінація «художнє читання», ІІ місце, Якимова І. (художній керівник Борис Мойсеєв) ;
- участь у  обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я!» (подяка команді «Позитив» ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»).
Виховна діяльність педагогічного колективу  ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей»  у  2017-2018 навчальному році була спрямована на виховання висококваліфіко-
ваного випускника, готового до суспільних відносин, соціально захищеного і згуртованого, морально непохитного, який вміє протистояти різним спокусам, готовий до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, здатний до  саморозвитку й безупинного  самовдосконалення своєї  особистості.
Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у:
- системі загальноліцейних заходів,
- роботі  органів учнівського самоврядування;
- роботі з батьківською громадськістю;
- спільній діяльності ліцею та громадських організацій.
Станом на 01.07.2018р.  перехідний контингент становить 198 учнів  (108 юнаків, 90 дівчат), серед яких 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 2 учні  перебуває на обліку в КМСД РВУМВС за скоєння злочинів.
Класні керівники, вихователі поєднують в своїй роботі традиційні і нетрадиційні
 форми та методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям
 ліцею та їх  родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика,  проводяться тренінги та індивідуальні  консультації. Головне в стилі роботи ліцею – панування  свободи і взаєморозуміння у відношеннях  між учнями та педагогами, цінування  оригінальної думки, допитливості, нестандартного мислення , відкритості. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб учень міг:
- оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;
- розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;
-  поповнити знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії  пізнання;
- розвивати власні здібності ,приймати самостійні рішення;
- навчитися радіти пізнанню, любити й поважати обрану професію;
- розвивати свій емоційний інтелект;
- отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-зорієнтованого  підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня.Узагальнена інформація про учнів зводиться в соціальний паспорт ліцею.Робота з морального виховання учнів спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України.
Цей планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснюється через створення середовища, в якому формується  поведінка             учня відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.
Результативною завдяки цьому стала діяльність класних керівників. Були проведені такі відкриті виховні заходи:
1. Літературно-музична композиція «Я просто жінка…» (викладач української мови та літератури   Хміль І.М.);
2. Інтелектуальна  гра   «О,  щасливцю!» (викладач фізики Закрутна Л.Р.)
3. Брейн-ринг  «Запитання від Феміди» (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.);
4. Рольова гра «Суд присяжних» (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.);
5. Розважальний захід «Кулінарна феєрія» (МК викладачів та майстрів в/н з напрямку «Громадське харчування»);
6. Захід «Суд над шоколадом» (викладач спецдисциплін Лісова З.Г., майстер в/н Тодоровська Н.Г.);
7. Творчий вечір будівельників «Збудуймо майбутнє разом!» (викладач спецдисциплін Топчій О.Ю. )
8. Виховна година «Одвічний біль Афганістану» (класний керівник гр.№14 Чалюк В.В.);
9. Виховна година на тему «Коли мобілка та Інтернет приросли до рук» (класний керівник групи № 31 Закрутна Л.Р.)
10. Новорічний КВК (бібліотекар Коритна К.Л, викладачі Хміль І.М., Чалюк В.В.);
11. Вечір «Казка як вид мистецтва»  (викладач фізики Закрутна Л.Р.)
12. Виховна година на тему «Дивосвіт природи»  (класний керівник групи №13                 Тригуб Н.Є.;
13.  Виховна година на тему «Поведінка сучасної дівчини: вада суспільства чи падіння особистості?» (бібліотекар Коритна К.Л.)
14. Виховна година на тему « Справжній лицар …який він?» (бібліотекар Коритна К.Л.)
15. Виховна година на тему «Чистота нашої мови» (бібліотекар Коритна К.Л.)
16. Вечір «Останні акорди вальсу» (бібліотекар Коритна К.Л.)

17.Виховна година на тему «Моральна цінність дружби (класний керівник групи №23 Тодоровька Н.Г.);

18. Виховна година на тему «Герої нашого часу» (бібліотекар Коритна К.Л.)
У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є  формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення
рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації  дозвілля дали позитивні результати.  
Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури , особливої  уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості. Метою напрямку з формування  здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних  життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок.
Педагогічним колективом  ліцею  приділяється значна  увага  художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому  розвитку  особистості. У нас  створені умови для розкриття учнями їх здібностей у  гуртку  вокального співу та спортивних секцій. Показником результативної роботи в цьому напрямку є участь наших вихованців в районних, регіональних, конкурсах, концертах.
Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність  з превентивного  виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного  дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики  правопорушень, правовий правовий гурток «Феміда».  
Проблемним залишається в ліцеї  питання  пропусків занять учнями без поважних  причин. З метою попередження та припинення таких  випадків були розроблені додаткові заходи із зміцнення  навчальної  дисципліни, ведеться систематичний  контроль за відвідуванням занять учнями, аналізуються всі прогули.
Значне місце у виховній діяльності ліцею займає  організація  діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними  педагогічного колективу.
Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення  демократичного управління навчально-виховного процесу сприяє активізації їх громадської діяльності,зацікавленості результатами колективних справ. В ліцеї  активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого  здійснює учнівське самоврядування.
Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей. Все це дало  можливість досягнути певних  результатів.  Розроблені методичні доробки  виховних годин.
         Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система  контролю ефективності  виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними, спрямованими як на стимулюючу їх роль щодо оцінки діяльності  працюючих  спеціалістів, так в разі потреби, і на коригування, поліпшення роботи, її наслідків.Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин  негативних результатів роботи і допомозі  класному керівнику, вихователю, майстру в/н, а також у виявленні,узагальненні та  поширенні  передового досвіду роботи. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.

          Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність , яка охоплює весь педагогічний процес,інтегруючи навчальні заняття , виробниче навчання та

позаурочну діяльність. В ліцеї працюють такі гуртки:


№п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

1

«Інтегральчик»

Кирилко Н. О.

2

«Волейбол»

Шевчук О.І.

3

«Співоча молодь»

Мойсеєв Б.Г.

4

«Диво калинове»

Свідерська А.І.

5

Бібліотечний гурток «Живе слово»

Коритна К.Л.

6

ЗФП «Настільний теніс»

Толмачов Д.М.

7

«Bit Bait»

Толмачов Д.М.

8

«Екопульс»

Булейко Г.І.

9

«Клуб англійської»

Чалюк В.В.

10

Година психолога

Вечірко Н.М.

11

«Кулінарні фантазії»

Майданюк О.В.

12

«Феміда»

Щербань О.Д.

13

«Евріка»

Закрутна Л.Р.

14

«Гурман»

Лісова З.Г.

15

Міні-футбол

Бондарчук О.М.

16

Стрілецький

Бондарчук О.М

17

Вагове фізичне навантаження

Шевчук О.І.

       В  ліцеї успішно працює учнівське самоврядування. ДНЗ «Немирівський професійний  ліцей»  є зразком успішного впровадження  інновацій у навчально– виховний процес, а саме :
-  здійснюється перехід від управління людьми до управління процесом змін,який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею;
-  застосовуються сучасні методики, моделюються виховні заходи, що забезпечують   широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учнясприяють створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту;
- проводиться внутрішньоліцейний  моніторинг  якості  роботи  ліцею  на основі щорічного комплексного аналізу його функціонування й динаміки розвитку;
- вивчається особистість ліцеїста,здійснюється моніторинг його розвитку, громадянськості, вихованості, моральності. Це дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково–обґрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати  свої здібності.
Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2016-2017 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом,   в основному, досягнута.
Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”.
Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці.
В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. В наявності є журнал реєстрації нещасних випадків.
В ліцеї створена і працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.
Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  плану роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
За результатами перевірок Держгірпромнагляду за станом охорони праці в ліцеї розробляються і виконуються заходи по усуненню виявлених недоліків. Проте, в зв’язку з відсутністю коштів, не встановлено пожежну сигналізацію.
В основу управління діяльністю ліцею покладено перспективне та поточне планування. Внутріліцейний контроль за рівнем  навчальних досягнень учнів  здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2017-2018н.р. перевірено 62 уроки та виховні заходи. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах  та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.

Основні завдання на  2018-2019 навчальний рік
        1) Відкрити навчально-практичний центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; зварник» на базі державного навчального закладу  «Немирівський професійний ліцей»
        2) Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.
         3)  Вдосконалювати якісний склад педагогічного колективу:                                                                -   проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;                                  - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням;                                                                                                                                        -  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
         4) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик викладання та виховання;
         5) Впроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання і виховання;
6) Відкривати нові професії, вивчати  ринок вакансій, потребу у кадрах (систем утеплення будівель);                                                                                               
       7) Продовжити роботу по оновленню та збереженню матеріально-технічної бази навчального закладу;
         8) Впроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення);
          9) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;

       10) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу. На пепередню сторінку