Звіт директора Державного навчального закладу  «Немирівський професійний ліцей» Попатенка Миколи Івановича перед колективом

 за 2016-2017 навчальний рік

  Шановні колеги! Сьогодні наше зібрання присвячене результатам закінчення 2016-2017 навчального року. Тож сьогодні ми підведемо підсумки роботи нашого колективу, проаналізуємо результати діяльності директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.
  Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня,  який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Стратегічною метою закладу  є забезпечення якісної професійної підготовки з наданням повної загальної середньої освіти, підготовка  кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення, надання учням належних знань для продовження подальшої освіти.
Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації навчального процесу.    Навчальний заклад має: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії) загальною площею 2737 м2  , в тому числі на учня   2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, в тому числі на учня  - 6,5 м2; гуртожиток; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2.;спортивний  майданчик –950м2  . Навчальний заклад забезпечений доступом до мережі Internet та широко використовує його можливості для отримання необхідної інформації та під час навчального процесу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» атестований щодо надання освітніх послуг із загальноосвітньої та професійної підготовки та має відповідний сертифікат.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від  15.12.2014р.


Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

1

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна
підготовка

60

2

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

3

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

4

7122
7133
7132

 Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

5

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

Формування контингенту учнів проводиться виходячи з потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану державного замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому учнів до ПТНЗ та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і заступником директора Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації, начальником управління професійної освіти, інноватики та науки. 
Прийом учнів здійснюється у відповідності із Правилами прийому до навчального закладу, розробленими згідно з "Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" та Статутом навчального закладу.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  між навчальним закладом та замовником робітничих кадрів для Немирівського, Тростянецького, Іллінецького, Гайсинського, Тульчинського, Шаргородського районів області.  Між ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» та підприємствами, організаціями, замовниками кадрів на 2016-2017н.р.  укладено 282 двосторонні договори (загальні професії електротехнічного виробництва – 87, будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  - 104, громадське харчування - 91)
Прийом учнів на 01.09.2016р. складав 167 учнів. (відраховано 19  учнів за навчальний рік, зараховано протягом року -  17). Відтік контингенту за навчальний рік в більшості випадків пов'язаний з переїздом учнів на нове місце проживання, переводом до інших навчальних закладів, за сімейними обставинами, систематичні пропуски занять без поважних причин та небажання навчатися за обраною професією.


№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

33

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

52

 

3

Електрогазозварник (1 рік)

26

 

4

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (2 роки)

30

 

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

26

 

Випуск  учнів у 2016-2017 н.р. становить 182 учнів, із них 6 учнів склали достроковий випуск, 1 учень на контрактній основі,  із  них – 69 учнів з отриманням повної загальної середньої освіти, 108 учнів – без отримання повної загальної середньої освіти; 176 учнів отримали дипломи кваліфікованого робітника, 6 – свідоцтво про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 9 випускників. Станом на 01.06.2016 р. працевлаштовано  71% випускників.  


1

Кухар, кондитер

100

 

2

Електрогазозварник

25

 

3

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

26

1

4

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

25

 

Перехідний контингент становить  214 учнів, 1 учень на контрактній основі ,   із них – 131 учень з отриманням повної загальної середньої освіти, 83 учні  – без отримання повної загальної середньої освіти.
Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 69 осіб, з них   37 педагогічних працівників, 32 працівника обслуговуючого персоналу. Серед  16 викладачів     -  7 мають вищу категорію (2 - педагогічне звання «викладач-методист», 5 -  педагогічне звання «викладач-методист»),  3  – першу категорію, 2  – другу категорію, 4   – спеціаліста. Серед 16 майстрів виробничого навчання - 1 майстер має 12 тарифний   розряд, 4 - 11 тарифний розряд( 1 – педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 4  – 10 тарифний розряд, 6 – 9 тарифний розряд, 1 старший майстер. Серед вихователів 1 має першу категорію, 2 – спеціаліста. У навчальному закладі працює практичний психолог (ІІ категорія), соціальний педагог (ІІ категорія). За освітнім і фаховим рівнем всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-40 років.
           Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Державного стандарту професійно-технічної освіти України», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
Навчально-виробничий процес в ліцеї  спрямований на реалізацію та удосконалення  змісту навчання, виконання завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені у планах-графіках навчального процесу.

Професійно-теоретична підготовка проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп в навчальних майстернях ліцею та лабораторіях у повному обсязі.
Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної  підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2016-2017 н.р.  виконані в повному обсязі.
З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на учнях, які мають найвищий освітній рівень, а й на учнях  з  найнижчим рівнем знань, адже до 35% учнів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень учнів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання.
 У терміни, визначені робочими навчальними планами, учні завершили теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, пройшли державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, пройшли виробничу практику на робочих місцях, склали поетапні кваліфікаційні атестації.


Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів:


Згідно графіка, затвердженого директором  з  04  квітня по 19 квітня 2017 року в ліцеї проходила державна підсумкова атестація. Державну підсумкову атестацію проходило 69 учнів (гр. № 31, 33, 36), які виявили навчальні досягнення на високому, достатньому, середньому, окремі на початковому рівнях (2 учениці (Дідух Т. (36 гр.), Таранюк В. (33гр.) не з’явилися на атестацію з математики).
Державну підсумкову атестацію з української мови складало 25 учнів                     (гр. №31),  успішність становить 80%,  якість – 24%,  середній бал – 4,7.  Аналіз показав, що початковий рівень  мають 5  учнів (20%), середній  - 14 учнів (56%), достатній – 6 учнів (24%). Початковий рівень   мають учні  Бабінський М., Гаврилюк О., Галущинський В., Кучеренко Р., Руденко В., їх роботи характеризуються фрагментарністю, думки викладені на елементарному рівні, лексична і граматична будова потребує збагачення, допустили велику кількість орфографічних і пунктуаційних помилок. Достатній рівень знань мають учні Бороняк А., Брянський О., Герасимчук В., Кривонос Р., Пуленко П.,                       Сірізінський В.,  вони  розкрили тему переказу, висловили основну думку, проте допустили орфографічні і пунктуаційні помилки.
Державну підсумкову атестацію з фізики складало 25 учнів (гр.№31),  успішність становить 92%,  якість – 32%,  середній бал – 5,4.  Аналіз показав, що початковий рівень знань мають 2 учнів (8%),   середній  рівень   мають 15 учнів (60%),  достатній – 8 учнів (32%). Початковий рівень знань показали                         Бабінський М., Магденко О. Достатній рівень знань мають учні Бороняк А., Брянський О., Герасимчук В., Кривонос Р., Пуленко П.,  Сірізінський В., Яровенко Б., Гук П.

Державну підсумкову атестацію з математики складало  69  учнів (гр. № 31, 33, 36), успішність  становить 72%,  якість – 23%,  середній бал – 5.  Аналіз показав, що початковий   рівень   мають  19 учнів (28%), середній – 34 учні (49%), достатній  -  13 учнів (19%), високий – 3 учнів (4%). Високий рівень знань показали учні  Широкоступ А.  (гр.№ 33),  Полюхович Л., Терехова М. (гр.№ 36), початковий рівень знань показали учні Бабінський М., Бегус А., Гаврилюк О., Галущинський В., Кучеренко Р., Магденко О., Долока Я. (гр. № 31)., Немченко Я., Романюк В., Левицький І., Палієнко С., Пасічник П., Хіміч М. (гр.№33),     Довгань Л., Долока Д., Кузьменко Н., Сук М. (гр.№36). Учні не вміють розв’язувати тригометричні,  логарифмічні та показникові рівняння та нерівності, допускають помилки при знаходженні складних похідних, обчисленні визначених інтегралів та розв’язуванні  стереометричних задач.

Результати державної кваліфікаційної атестації:


15 червня -16 червня 2017 року та з 23 по 29 червня 2017 року у ліцеї проходила державна кваліфікаційна атестація у групах №17, №28, № 25, №26, №31, №33 та №36.
Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник» у 17 групіскладали 25 учнів. За результатами захисту дипломних робіт успішність становить  100%, якість знань – 52%, середній бал – 6,7б. Найкращі знання показали: Брус М., Пеньківський Р. та Стемблевський О. Не достатньо оволоділи матеріалом Оцупок О. та Баглай А. Таким чином, середній рівень знань мають 12 учнів (48%), достатній рівень –12  учнів (48%), високий рівень – 1 учень (4%). Аналіз рівня знань показав, що учні добре засвоїли теми з ручного та дугового і газового зварювання, знають матеріали та обладнання для зварювальних робіт. Проте, не всі досконало оволоділи технологією плазмового зварювання і різання.
Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» у 28  групіскладали 27 учнів. Успішність складає 100%, якість знань – 100%, середній бал – 8,3 б. Високий рівень знань показали: Дубчак О. (12б.), Бортник І., Михасько О., Темерівський В. (11 б.), Басовський Г., Білоус О. (10 б.). 77% учнів показали достатній рівень знань. Жодени учень не має низького та середнього рівня оволодіння матеріалом. Найкраще учні засвоїли теми: «Інструменти плиточника», «Настилання керамічної плитки», «Облицювання вертикальних поверхонь». Недостатньо зрозумілими для учнів є теми: «Розбивка покриття підлоги перед облицюванням» та «Провішування вертикальних поверхонь».
Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» проходили 29 учнів групи №25. За результатами захисту дипломних робіт успішність становить  100%, якість знань – 68,9%, середній бал – 7,7б. Високий рівень знань продемонстрували: Рузь Л., Теремчук Р.,  Красковська І. Таким чином, середній рівень знань мають 9 учнів (31%), достатній рівень –14  учнів (48%), високий рівень – 4 учні (13%).
У групі № 26 Державну кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» складали 27 учнів. Успішність становить 100%, якість знань – 70,4%, середній бал – 7,3б. Високий рівень мають Дорошенко А. та  Коновчук Т. (7%), середній рівень знань показали 8 учнів (29%), достатньо володіють програмовим матеріалом 17 учнів (63%).
У групі № 36 ДКА з професії «Кухар, кондитер» проходили 20 учнів. Успішність склала 100%, якість знань – 65%, середній бал – 7,4б. Високий рівень знань показали 2 учениці (10%) Полюхович Л., Терехова М., середній рівень мають 7 учнів (35%), достатній рівень – 11 учнів (55%).
ДКА з професії «Кухар, кондитер» у групі № 33 складали 24 учні. Із них 11 учнів (45%) показали середній рівень знань, 10 учнів (41%) – достатній рівень і 3 учні (12%), а саме Широкоступ А., Сергієнко Н., Склярук С. мають високий рівень знань.
Аналіз ДКА з професії «Кухар, кондитер» показав, що учні добре засвоїли техніку безпеки в кондитерському цеху, організацію роботи в кондитерському цеху та вимоги виробничої санітарії. Під час написання дипломних робіт учні найчастіше допускали помилки при розрахунках виходу готового виробу, не всі орієнтувалися у технологічній картці виробу.
У групі № 31 з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» ДКА складали 25 учнів. Результати захисту дипломних робіт показали, що успішність у групі складає 100%, якість знань – 44%,                 середній бал – 6,6 б.
Випускники краще засвоїли такі теми: «Джерела живлення зварювальної дуги», «Обладнання для механізованого зварювання у середовищі захисних газів», «Технологія зварювання у вуглекислому газі». Недостатньо засвоєними залишилися теми: «Зварювання алюмінію та його сплавів» та «Зварювання під флюсом». Таким чином, середній рівень знань мають 14 учнів (56%), достатній рівень – 11 учнів (44%). Найкращі знання показали Герасимчук В., Кривонос Р., Брянський О., Пуленко П.
Державна кваліфікаційна комісія розглянула підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних, дипломних робіт, виробничі характеристики, провела перевірку знань осіб, що здобувають професійно-технічну освіту і встановила, що рівень професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів груп №17, №28, №25, №26, №31, №33 та №36 відповідає вимогам навчальних планів, програм та кваліфікаційних характеристик.
З метою закріплення теоретичних знань з спеціальних предметів та виявлення практичних вмінь та навичок учнів в ліцеї  було проведено 13 поетапних атестацій  в усіх навчальних групах.

        Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством.
Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.
Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На протязі 2016-2017н.р. проведено капітальний ремонт даху гуртожитку та майстерні на суму 207200 грн. Встановлено пластикові вікна в гуртожитку та майстернях на суму 204400 грн. Придбано електричний бойлер та пральну машинку в гуртожиток – 10300 грн.
Використовуючи бюджетні кошти, проведено поточний ремонт підсобного приміщення котельні – 18100 грн; навчального корпусу, лабораторій, кабінетів, санвузлів, тиру – 5600 грн; спортивного залу, майданчиків – 8100 грн. Використавши 1600грн бюджетних коштів та 10000 грн з благодійного фонду навчального закладу, проведено поточний ремонт гуртожитку; поточний ремонт виробничих майстерень – 10000 грн.  За рахунок благодійних внесків виготовлено стенди в кабінети хімії (2990 грн), фізики (2990 грн), охорони праці (2840 грн). Проведено ремонтні роботи в підсобному приміщенні кабінету інформатики (поклеєна стеля, замінено освітлення) – 1600грн. З метою забезпечення необхідними медикаментами всіх учасників навчально-виховного процесу придбано лікарських засобів на суму 9000 грн. Розпочато ремонт читального залу бібліотеки. За рахунок позабюджетних коштів проведено оплату за газове та електропостачання на суму більше, ніж 200000 грн.

 Звіт про навчально-виробничу діяльність ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»за  2016-2017 навчальний рік

№ п/п

Види продукції
(послуг)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) без податку
на додану вартість, акцизного збору
(тис.грн)

Чистий прибуток
(тис.грн.)

1.

Виготовлено продукції та надано послуг, (всього)

 

 

в тому числі

 

 

- верстати

 

 

- слюсарно-монтажний інструмент

 

 

- затискний інструмент

 

 

- інші металовироби

 

 

- меблі та столярні вироби

 

 

- швейні вироби

 

 

- трикотажні вироби

 

 

- взуття

 

 

- тканини

 

 

- продовольчі товари

 

 

- інша продукція

 

 

Послуги населенню та організаціям, (всього)

6,0

6,0

із них

 

 

- інд.пошив та ремонт одягу та взуття

 

 

- ремонт техніки і обладнання

 

 

- ремонт будівель та приміщень

 

 

- транспортні послуги

 

 

- послуги перукарень

 

 

- інші послуги

6,0

6,0

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти

 

 

2.

Доходи від виробничої практики

39,5

19,8

3.

Всього тис.грн.

45,5

25,8

 

Всього млн.  грн.

0,0455

0,0258

Протягом навчального року учні приймали участь в конкурсах фахової майстерності (учениця групи №33 Широкоступ А.  посіла  ІV місце в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Кондитер»), мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (ІІІ місце-учениця 15 гр. Ярошенко М., викладач української мови та літератури Хміль І.М.), ІІ етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІV місце - учениця 15 гр. Ярошенко М., викладач української мови та літератури      Хміль І.М.).
5 учнів ліцею взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року.
За підсумками навчального року надано матеріальну допомогу 17 дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування в розмірі 595.00 грн.
Двічі на рік проводиться моніторинг працевлаштування випускників ліцею та роботодавців, що дозволяє загалом оцінити якісні потреби у кадрах у відповідній сфері, а також стосунки опитаних роботодавців з ліцеєм.
 Основним напрямком методичної роботи педагогічного колективу ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» було продовження роботи над єдиною методичною проблемою, а саме: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника». Методична робота в ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» у 2016-2017 н.р. була підпорядкована реалізації методичної проблеми «Робота педколективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів».
Вся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо.
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрямки роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу. В ліцеї  складено  річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження  передового педагогічного досвіду, обговорюються  методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. В 2016-2017 н.р. проведено 25 засідання педагогогічних рад (з них – 7 планові ), де розглядалися  актуальні питання навчально-виховного процесу, аналізувався  рівень знань учнів, визначалися  шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад  ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання прийнятих рішень.
Активно працювала  в ліцеї  методична рада,  до складу якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій. Головний зміст діяльності методичної ради: аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:

  1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач української мови Свідерська А.І.)
  2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)

      3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.)
4.  Методична комісія викладачів та майстрів в/н  з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін  Безкостий Р.М.
6.  Методична комісія фізичної культури і здоров'я та  захисту Вітчизни     (голова МК – викладач фізичної культури і здоров я  Толмачов Д.М.
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.)
При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
Членами методичних комісій серед учнів ліцею щороку проводяться предметні олімпіади, олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
Протягом 2016-2017н.р. у ліцеї проведено 8 предметних тижнів (з фізики - викладач Закрутна Л.Р., біології, основ екології – викладач Булейко Г.І., інформатики -  викладач Толмачов Д.М., української мови та літератури – викладачі Свідерська А.І., Хміль І.М., права – викладач Щербань О.Д., фізичної культури та здоров'я  -  Шевчук О.І., математики  - Верховод К.В., військово-патріотичного виховання – військовий керівник         Бондарчук О.М.) та 3 тижні професійної майстерності  (з професій «Кондитер», «Електрогазозварник»,  «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»). В рамках тижнів проведено конкурси фахової майстерності (з професій «Кондитер», «Електрогазозварник», «Лицювальник-плиточник»), 12 відкритих уроків.
Методичні комісії приймали також участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та Всеукраїнських виставках:

  1. участь у восьмій  Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2017» та

перемога у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу для підвищення рівня знань молоді» (заступник директора з НВР Руденко З..А., методист ліцею Хміль І.М., викладач спеціальних дисциплін Топчій О.Ю., майстер в/н Сідлецька А.І.);

  1. участь у восьмому  міжнародному форумі  «Інноватика в сучасній освіті - 2016»

(заступник директора з НВР Руденко З..А., методист ліцею І.М., майстер в/н Тодоровська Н.Г.);
- участь у обласному  фестивалі технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Творча молодь Вінниччини»;  
- майстер в/н з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник» Коптюх В.В. брав участь у обласному конкурсі «Майстер виробничого навчання року – 2016» серед майстрів виробничого навчання з професій будівельного профілю;
- учениця 33 групи  Широкоступ А. під керівництвом майстра в/н  Лемпи  Н.І.та викладача спецдисциплін Лісової З.Г. брала участь та посіла ІV місце у Обласному конкурсі фахової майстерності з професії «кондитер»;
- викладач іноземної мови Чалюк В.В. та учениця 33 групи  Широкоступ А. брали участь в учнівському конкурсі з іноземної мови «Моя професія – моє майбутнє» та здобули перемогу за кращу презентацію  серед  учнівських колективів професійно-технічних навчальних закладів.
Статті наших колег увійшли до збірника науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»:

  1. стаття викладача спецдисциплін Топчій О.Ю. на тему: «Використання

інноваційних виробничих технологій на уроках спецдисциплін з професії «муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»;

  1. стаття під спільним авторством  заступника директора з навчально-виробничої

роботи Руденко З.А. та методиста ліцею Хміль І.М. на тему: «Шляхи підвищення якості знань учнів як одна з складових роботи педагогічних працівників ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».
Протягом року  у методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності учнів.

            Станом на 27.03.2017р. було виконано програму атестації педагогічних працівників, проведено підсумкові засідання атестаційної комісії. З 5 педагогів, що підлягали атестації у 2016-2017н.р., присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст ІІ  категорії” викладачу фізичної культури Шевчуку Олександру Івановичу, визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої  категорії»  вихователя гуртожитку Юрченка Дмитра Андрійовича, визнано таким, що відповідає раніше  встановленому  11 тарифному розряду  майстра  виробничого навчання з професії «Столяр будівельний, тесляр»  Дмитришена Миколу Григоровича. Відповідно до протоколу атестаційної комісії Департаменту освіти і науки прийнято рішення: продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно  педагогічне звання  «викладач-методист» викладачу спеціальних дисциплін Руденко Зінаїді Андріївні, викладачу зарубіжної літератури Безкостій Зої Олексіївні.

Відповідно до протоколу атестаційної комісії Департаменту освіти і науки прийнято рішення: продовжити  на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»  та  педагогічному званню «викладач-методист»:  викладачам ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» Руденко Зінаїді Андріївні та Безкостій Зої Олексіївні.
Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Всі педагогічні працівники навчального закладу  періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при  КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області, ЦІППО м. Києва. У 2016-2017н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 2 викладачі спецдисциплін   (Руденко З.А., Закрутна Л.Р.),  3 викладачі загальноосвітніх предметів (Хміль І.М., Булейко Г.І., Чалюк В.В.), практичний психолог (Вечірко Н.М.).
У 2016-2017н.р. пройшли  стажування на виробництві 5 майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням: Коптюх В.В.,   Сідлецька А.О.,   Новодон І.В.  проходили  стажування на підприємстві ТОВ «Віртуал»  і виконували  роботи  за професією робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, напрям   «муляр«  ІV розряду,  «штукатур»  V розряду, »лицювальник-плиточник»  V розряду;  .Шевчук Н.В.,   Майданюк О.В. .проходили стажування на підприємстві ТОВ «Віртуал» і виконували роботи    за професією «кондитер» V розряду.
ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для особистості учня і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад в розбудову нашої держави.
Створюючи виховну систему в навчальному закладі, колектив намагається враховувати інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів влади, можливостей  педагогічного  колективу,  традиції ліцею, сіл району, області, соціального оточення.
 Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.
            У 2016-2017 навчальному році виховна діяльність ліцею була спрямована  на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, документів Міністерства освіти України, обласного Департаменту  освіти і науки, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської  райдержадміністрації, які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Робота педагогічного колективу ліцею протягом минулого навчального року  була націлена на формування в учнів системи національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості,  залучення кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя.
На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямках, протягом року ми займали призові місця в районних, регіональних,обласних і навіть національних конкурсах:
       - участь у  обласному фестивалі-огляді художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Подільські зорі» на тему: «Мистецтво народів світу» (номінація «естрадний спів»  (сольне виконання): ІІ місце Кучеренко Руслан(художній керівник Борис Мойсеєв); ІІІ місце - Широкоступ Анастасія, Онофрійчук Владислав (художній керівник Борис Мойсеєв);  номінація «театральне мистецтво» І місце – учнівський колектив  (художній керівник Катерина Коритна);
 - подяка за активну участь в обласному фестивалі-огляді художньої самодіяльної творчості «Подільські зорі» наступним учням професійно-технічних навчальних закладів, Лобачевська Людмила, учениця ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній керівник Борис Мойсеєв);
    - участь у  обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я!»;
   - участь у регіональному  огляді роботи рад з профілактики правопорушень та злочинів в учнівському середовищі професійно-технічних навчальних закладів;
  - участь у  ІV регіональному  фестивалі  технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Творча молодь Вінниччини» (відзначено майстер-класи «вироби з мастики», «різьба по дереву, подяка  за проведену значну роботу по підготовці та організації виставки технічної творчості, майстер-класів Безкостій З.О., Шевчук Н.В, Майданюк О.В.., Коритній К.Л.; 
  - участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки- конкурсу науково – технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;
  -  нагороджено  дипломом  ІІІ ступеня Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів за перемогу у обласному етапі» пошуково-дослідницькій експедиції  «Моя країна – незалежна Україна», присвячена25-й річниці незалежності України (номінація  «Боротьба за державність України 1917-1920 років»,   учениця 36 гр. Терехова М., (керівник Щербань О.Д.);
 - участь ХVІ  Всеукраїнському  конкурсі учнівської творчості  під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у 2016-2017 навчальному році (учениця 36 гр.Полюхович Л., викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.)
Виховна діяльність педагогічного колективу  ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей»  у  2016-2017 навчальному році була спрямована на виховання висококваліфікованого випускника, готового до суспільних відносин, соціально захищеного і згуртованого, морально непохитного, який вміє протистояти різним спокусам, готовий до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, здатний до  саморозвитку й безупинного  самовдосконалення своєї  особистості.
            Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання  особистості та відображалися у:
 - системі загальноліцейних заходів,
 - роботі  органів учнівського самоврядування;
 - роботі з батьківською громадськістю;
 - спільній діяльності ліцею та громадських організацій.
          Станом на 01.06.2017р.  в ліцеї  навчається  390 учень, 1 учень на контрактній основі, серед яких 15 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 158 дітей – з неповних сімей, 3  учнів, що перебувають на внутріліцейному обліку, як схильні до правопорушень; 1 учень  перебуває на обліку в КМСД РВУМВС за скоєння злочинів.
            Класні керівники, вихователі поєднують в своїй роботі традиційні і нетрадиційні
 форми та методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям
 ліцею та їх  родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика,  проводяться тренінги та індивідуальні  консультації.
             Головне в стилі роботи ліцею – панування свободи і взаєморозуміння у відношеннях між учнями та педагогами, цінування оригінальної думки, допитливості, нестандартного мислення , відкритості. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб учень міг:
-         оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;
-         розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;
-         поповнити знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії   пізнання;
- розвивати власні здібності ,приймати самостійні рішення;
- навчитися радіти пізнанню, любити й поважати обрану професію;
- розвивати свій емоційний інтелект;
- отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
         Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-зорієнтованого  підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня. Узагальнена інформація про учнів зводиться в соціальний паспорт ліцею. Робота з морального виховання учнів спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі,   міцних   переконань громадянина України.
         Цей планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснюється через створення середовища, в якому формується  поведінка учня відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.
          Результативною завдяки цьому стала діяльність класних керівників. Були проведені такі відкриті виховні заходи:
1. Вечір української мови та літератури «Українська пісня поміж нами»
(викладачі української мови та літератури Хміль І.М., Свідерська А.І.);

  1. Правовий вечір «На паралелях прав і обов’язків»

 (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.);

  1. Брейн – ринг з правознавства

 (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.);

  1. Вечір «Творіть добро, для тих хто поруч»

(соціальний педагог Безрученко О.О., практичний психолог Вечірко Н.М.);

  1. Творчий вечір з професії «кухар, кондитер» «Ода Варенику!»

(майстер виробничого навчання Тодоровська Н.Г);
6.  Математичний КВК «Числові генії»
(викладач математики  Верховод К.В.);
7. Творчий вечір з  професії «муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»
на тему «Давня архітектура сьогодні»
(викладач спецдисциплін Топчій О.Ю.);
8.  Літературно-мистецьке свято «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» 
(викладач української мови та літератури Хміль І.М., викладач іноземної
мови Чалюк В.В.);
9. Інтелектуальна гра. Еколого-географічний  двобій.
(викладач біології, основ екології Булейко Г.І., викладач географії Свідерська А.І.);
10. Виховний захід на тему: «Скажи наркотикам НІ – обери здоров’я» (соціальний педагог Безрученко О.О.);
11. Тренінгове заняття для учнів на тему: «Профілактика насильницької, жорстокої та агресивної поведінки серед учнівської молоді» (практичний психолог Вечірко Н.М.);
12. Виховна година: «Козацька  держава  - наша  гордість  і  слава!»
(класний керівник групи №17 Закрутна Л.Р.)
13. Виховна година:  «Пісня – душа народу»
(класний керівник групи №25 Тригуб Н.Є.;
14.  Виховна година:  «Небесна сотня. Зима,  що нас змінила»
(класний керівник групи №21 Свідерська А.І.);
15.  Виховна година:  «День святого Валентина»
(класний керівник групи №13 Лісова З.Г.);
16. Виховна година: «Життя саме по собі — ні благо, ні зло…»

(класний керівник групри №23 Тодоровька Н.Г.);

17. Виховна година:   «Цілую хліб гарячий на столі»
(класний керівник групи №36 Лемпа Н.І.);
18. Виховна година:  «День святого Валентина»
(класний керівник групи №31 Булейко Г.І.).
У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є  формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення
рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації  дозвілля дали позитивні результати.  
Цікаво проходять в ліцеї військово-спортивні змагання «Козацькі забави», «Лицар ліцею».
Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури , особливої  уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості.
Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок.
Педагогічним колективом  ліцею  приділяється значна  увага  художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому  розвитку  особистості. У нас  створені умови для розкриття учнями їх здібностей у  гуртку  вокального співу та спортивних секцій. Показником результативної роботи в цьому напрямку є участь наших вихованців в районних, регіональних, конкурсах, концертах.
Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики  правопорушень, правовий гурток «Феміда».  
Проблемним залишається в ліцеї  питання  пропусків занять учнями без поважних    причин. З метою попередження та припинення таких  випадків були розроблені додаткові заходи із зміцнення  навчальної  дисципліни, ведеться систематичний  контроль за відвідуванням занять учнями, аналізуються всі прогули.
Значне місце у виховній діяльності ліцею займає  організація  діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними  педагогічного колективу.
Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення  демократичного управління навчально-виховного процесу сприяє активізації їх громадської діяльності,зацікавленості результатами колективних справ. В ліцеї  активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого  здійснює учнівське самоврядування.
Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей. Все це дало  можливість досягнути певних  результатів.  Розроблені методичні доробки  виховних годин.
    Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система  контролю ефективності  виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними, спрямованими як на стимулюючу їх роль щодо оцінки діяльності  працюючих  спеціалістів, так в разі потреби, і на коригування, поліпшення роботи, її наслідків. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин  негативних результатів роботи і допомозі  класному керівнику, вихователю, майстру в/н, а також у виявленні, узагальненні та  поширенні  передового досвіду роботи. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.
Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність , яка охоплює весь педагогічний процес,інтегруючи навчальні заняття , виробниче навчання та позаурочну діяльність. В ліцеї працюють такі гуртки:

№п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

1

«Інтегральчик»

Верховод К.В.

2

«Вагове фізичне навантаження»

Шевчук О.І.

3

«Співоча молодь»

Мойсеєв Б.Г.

4

«Диво калинове»

Свідерська А.І.

5

Бібліотечний гурток «Живе слово»

Коритна К.Л.

6

«Настільний теніс»

Толмачов Д.М.

7

«Bitt  Bait»

Толмачов Д.М.

8

«Екопульс»

Булейко Г.І.

9

«Клуб англійської»

Толмачова Н.К., Чалюк В.В.

10

«Дорослішай на здоров’я»

Вечірко Н.М.

11

«Кулінарні фантазії»

Майданюк О.В.

12

«Феміда»

Щербань О.Д.

13

«Еврика»

Закрутна Л.Р.

14

«Гурман»

Лісова З.Г.

15

«Стрілецький»

Бондарчук О.М.

16

«Пізнай себе»

Безрученко О.О.

       В  ліцеї успішно працює учнівське самоврядування. ДНЗ «Немирівський професійний  ліцей»  є зразком успішного впровадження  інновацій у навчально– виховний процес , а саме :
-  здійснюється перехід від управління людьми до управління процесом змін,який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею;
-  застосовуються сучасні методики, моделюються виховні заходи, що забезпечують   широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяють створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту;
- проводиться внутрішньоліцейний  моніторинг  якості  роботи  ліцею  на основі щорічного комплексного аналізу його функціонування й динаміки розвитку;
- вивчається особистість ліцеїста ,здійснюється моніторинг його розвитку, громадянськості, вихованості, моральності. Це дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково – обґрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати  свої здібності.
Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2016-2017 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом,   в основному, досягнута.
Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”.
Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці.
В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. В наявності є журнал реєстрації нещасних випадків.
В ліцеї створена і працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.
Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  плану роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
За результатами перевірок Держгірпромнагляду за станом охорони праці в ліцеї розробляються і виконуються заходи по усуненню виявлених недоліків. Проте, в зв’язку з відсутністю коштів, не встановлено пожежну сигналізацію.
В основу управління діяльністю ліцею покладено перспективне та поточне планування. Внутріліцейний контроль за рівнем  навчальних досягнень учнів  здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2016-2017н.р. перевірено 72 уроки та виховні заходи. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах  та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.

Основні завдання на  2017-2018 навчальний рік


1) Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.
2) Вдосконалювати якісний склад педагогічного колективу:   

    - проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;

    - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням;

  -  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
3) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик викладання та виховання;
4) Впроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання і виховання;
5) Відкривати нові професії, вивчати  ринок вакансій, потребу у кадрах (укладальник підлогових покриттів, монтажник систем утеплення будівель, слюсар-сантехнік);                                                                                            
6) Продовжити роботу по оновленню та збереженню матеріально-технічної бази навчального закладу (придбати інтерактивну дошку в методичний кабінет);
7) Придбання сучасного обладнання для майстерень: електроручні інструменти, інвертор для плазмової різки СИТ 70НF;  
  8) Впроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення);
 9) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;
  10) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

На пепередню сторінку