Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

 

 Звіт директора

державного навчального закладу  «Немирівський професійний ліцей»

Попатенка Миколи Івановича

перед колективом за 2015-2016 навчальний рік

 

  Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.
  Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня,  який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Стратегічною метою закладу  є забезпечення якісної професійної підготовки з наданням повної загальної середньої освіти, підготовка  кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення, надання учням належних знань для продовження подальшої освіти.
Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації навчального процесу.    Навчальний заклад має: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії) загальною площею 2737 м2  , в тому числі на учня   2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, в тому числі на учня  - 6,5 м2; гуртожиток на 28місць; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2.;спортивний  майданчик –950м2   Навчальний заклад має вихід у мережу Internet та широко використовує її можливості для отримання необхідної інформації.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від  15.12.2014р.


Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

1

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна
підготовка

60

2

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

3

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

4

7122
7133
7132

 Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

5

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

        Формування контингенту учнів проводиться виходячи з потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану державного замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому учнів до ПТНЗ та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і заступником директора Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації, начальником управління професійної освіти, інноватики та науки. 
Прийом учнів здійснюється у відповідності із Правилами прийому до навчального закладу, розробленими згідно з "Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" та Статутом навчального закладу.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  між навчальним закладом та замовником робітничих кадрів для Немирівського, Тростянецького, Іллінецького, Гайсинського, Тульчинського районів області.  Між ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» та підприємствами, організаціями, замовниками кадрів на 2015-2016н.р.  Укладено  66 двосторонніх договорів (загальні професії електротехнічного виробництва – 60 осіб, будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  - 55 осіб, громадське харчування – 85 осіб).
Прийом учнів на 01.09.2015р. складав 200 учнів та 3 учні на контрактній основі (відраховано 20  учнів за навчальний рік, зараховано на протязі року - 16). Відтік контингенту за навчальний рік в більшості випадків пов'язаний з їх переїздом на нове місце проживання, переводом до інших навчальних закладів, за сімейними обставинами, систематичні пропуски занять без поважних причин та небажання навчатися за обраною професією.


№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

30

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

60

 

2

Електрогазозварник (1 рік)

36

2

3

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (3 роки)

24

 

4

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (2 роки)

26

1

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

24

 

        Випуск  учнів у 2015-2016н.р. становить   171 учень, 1 учень на контрактній основі ,  із  них – 59 учнів з отриманням повної загальної середньої освіти, 106 учнів – без отримання повної загальної середньої освіти; 165 учнів отримали дипломи кваліфікованого робітника, 7 – свідоцтво про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 4 випускників.


№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер

61

 

2

Електрогазозварник

33

1

3

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

30

 

4

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

31

 

5

Столяр будівельний, тесляр

16

 

Станом на 01.06.2016 р. працевлаштовано  41% випускників.   
Перехідний контингент становить  234 учні, 1 учень на контрактній основі ,   із них – 151 учень з отриманням повної загальної середньої освіти, 83 учні  – без отримання повної загальної середньої освіти.

         

Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 71 особу, з них   39 педагогічних працівників, 32 працівника обслуговуючого персоналу. Серед 16 викладачів    7-  мають вищу категорію (2 - педагогічне звання «викладач-методист», 5 -  педагогічне звання «старший викладач»),  3 – І категорію, 2 – ІІ категорію, 4 – спеціаліста. Серед 16 майстрів виробничого навчання 1 – старший майстер,  1 майстер має 12 тарифний   розряд, 4 - 11 тарифний розряд (1 має педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 4 – 10 тарифний розряд, 6 – 9 тарифний розряд. Серед вихователів 1 має І  категорію, 2 – спеціаліста. У ліцеї працює практичний психолог (ІІ категорія), соціальний педагог (ІІ категорія). За освітнім і фаховим рівнем всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-40 років.
           Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Державного стандарту професійно-технічної освіти України»,               «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
Навчально-виробничий процес в ліцеї  спрямований на реалізацію та удосконалення  змісту навчання, виконання завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені у планах-графіках навчального процесу.
Професійно-теоретична підготовка проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп   в навчальних майстернях ліцею та лабораторіях у повному обсязі.
Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної  підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2015-2016 н.р.  виконані в повному обсязі.
З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на учнях, які мають найвищий освітній рівень, а й на учнях  з  найнижчим рівнем знань, адже до 30% учнів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень учнів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання.
 У терміни, визначені робочими навчальними планами, учні завершують теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, проходять  державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, проходять виробничу практику на робітничих місцях, скадають поетапні кваліфікаційні атестації.


Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів:


З 01 квітня по 14 квітня 2016 року проходила державна підсумкова атестація згідно графіка в групах № 31,33.
Державну підсумкову атестацію з української мови складало 28 учнів (гр. №31),  успішність становить 82%,  якість – 7%,  середній бал – 4,7.  Аналіз показав, що початковий рівень  мають 5  учнів (19%), середній  - 21 учень (75%), достатній – 1 учень (3%), високий – 1 учень (3%).
Державну підсумкову атестацію з фізики складало 28 учнів (гр. №31),  успішність становить 75%,  якість – 11%,  середній бал – 4,4.  Аналіз показав, що початковий рівень знань мають 7 учнів (25%),   середній  рівень   мають 18 учнів (64%), достатній – 2 учні (7%), високий – 1 учень (4%).  
Державну підсумкову атестацію з математики складали 59  учнів (гр. № 31, 33)  успішність  становить 78%,  якість – 18%,  середній бал – 5.  Аналіз показав, що початковий   рівень   мають  13 учнів (22%), середній – 36 учнів (61%), достатній  -  8 учнів (13%), високий – 2 учнів (3%).
З 21 по 24  червня проходитиме держана підсумкова атестація з української мови та хімії у групі № 23, 26.
Згідно графіку проходитиме державна кваліфікаційна атестація    в групах № 17, 22,  24, 25,  31, 33.
З метою закріплення теоретичних знань з спеціальних предметів та виявлення практичних вмінь та навичок учнів  в ліцеї  було проведено 12 поетапних атестацій  в усіх навчальних групах.
Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством. Станом на 01.06.2016р.учнями ліцею під час виробничої практики зароблено коштів на суму 51,2 тис. грн. Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.
Протягом навчального року учні приймали участь в конкурсах фахової майстерності (ІІІ місце  посів  учень  групи № 31 Шишкін Євген  (майстер в/н Кирилко А.В.) у  ІІ етапі  обласного конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «електрогазозварник»; учень групи №24 Павлик Максим (майстер в/н Коптюх В.В.)   приймав участь у конкурсі фахової майстерності з професії «штукатур»), а також  мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (учениця гр.№13 Мединська А., викладач української мови та літератури Свідерська А.І.), обласному етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (учениця гр.№23 Широкоступ А., викладач української мови та літератури Хміль І.М.), обласному учнівському конкурсі з англійської мови «Моя Україна» (перемога в  номінації «Нестандартність реалізації творчого задуму», учениця гр.№26 Полюхович Л., викладач іноземної мови Толмачова Н.К.).
           5 учнів (Коштира Анастасія, Сологуб Олександр, Фалатюк Оксана, гр. № 33, Мазур Вадим, гр.№ 31, Бондарчук Сергій, № 22) ліцею взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року.
У жовтні 2015р. проводився  моніторинг працевлаштування випускників ліцею та роботодавців, що дозволив загалом оцінити якісні потреби у кадрах у відповідній сфері, а також стосунки опитаних роботодавців з ліцеєм.
Методична робота в ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» підпорядкована   реалізації  методичної проблеми „Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів».
Вся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо.
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрямки роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу. В ліцеї  складено  річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження  передового педагогічного досвіду, обговорюються  методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. В 2015-2016н.р. проведено 29  засідань педагогогічних рад (з них – 7 планові), де розглядалися  актуальні питання навчально-виховного процесу, аналізувався  рівень знань учнів, визначалися  шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад  ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання прийнятих рішень.
Активно працювала  в ліцеї  методична рада,  до складу якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій.     Головний зміст діяльності методичної ради:аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:

  1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач української мови та літератури Свідерська А.І.)
  2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)

      3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.)
4.  Методична комісія викладачів та майстрів в/н  з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін  Безкостий Р.М.
6.  Методична комісія фізичної культури та  захисту Вітчизни (голова МК – викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.)
При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної   підготовки, організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
Членами методичних комісій проводяться щороку серед учнів ліцею предметні олімпіади (12), олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
Протягом 2015-2016н.р. у ліцеї проведено 8 предметних тижнів (з фізики - викладач Закрутна Л.Р., біології, основ екології – викладач Булейко Г.І., інформатики -  викладач Толмачов Д.М., української мови та літератури,  іноземної мови – викладачі Свідерська А.І., Толмачова Н.К., права – викладач Щербань О.Д., фізичної культури та здоров'я  - викладачі  Шевчук О.І., Бондарчук О.М., математики  - Верховод К.В.). Проведено тиждень психологічної служби (практичний психолог Вечірко Н.М.), тиждень військово-патріотичного виховання (викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.). З метою вдосконалення професійної підготовки в ліцеї проведено  3 тижні професійної майстерності  (з професій «Кухар», «Електрогазозварник»,  «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»). В рамках тижнів проведено 3 конкурси фахової майстерності (з професій «Кухар», «Електрогазозварник», «Лицювальник-плиточник»), 15 відкритих уроків.
Члени  методичних комісій приймали участь у Всеукраїнських та обласних  конкурсах , виставках:

  1. участь у Сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» (тема розробки «Сучасні підходи до формування громадянсько – патріотичного виховання учнів в ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», укладачі: заступник директора з навчально-виховної роботи Безкоста З.О., методист ліцею Хміль І.М., бібліотекар ліцею Коритна К.Л., практичний психолог Вечірко Н.М., викладач української мови  та літератури Свідерська А.І.)
  2. участь у обласному  етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання (викладачі фізичної культури Шевчук О.І., Толмачов Д.М.)
  3. участь у VII Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2016» (тема розробки» «Використання сучасних  засобів ІКТ на уроках   математики                                                  в ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»,  укладачі: методист ліцею Хміль І.М.,викладач математики Верховод К.В.)

           Статті  педагогічних працівників ввійшли до збірника науково-методичних праць  «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»:
1. Попатенко М.І.  Особливості  організації методичної роботи з майстрами виробничого навчання.
2. Безкоста З.О., Щербань О.Д.Система правовиховної роботи в ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».
3. Лісова З.Г. Тиждень професійної майстерності як ефективний засіб стимулювання творчої активності учнів.
4. Лемпа Н.І., Коптюх  В.В.  Впровадження інтерактивних технологій навчання у професійно-практичній підготовці учнів ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».
5. Вечірко Н.М. Шляхи вирішення та попередження конфліктту залежно від типу темпераменту серед учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ .
6. Безрученко О.О. Тренінгове заняття як ефективний засіб мотивації до здорового способу життя молоді ПТНЗ.
7. Верховод К.В.Використання програмного пакету GEOGEBRA 3D при вивченні просторових фігур в курсі стереометрії.
Методист ліцею Хміль І.М. брала участь у обласному вебінарі  методистів ПТНЗ (тема виступу »Тиждень професійної майстерності  як ефективний засіб збагачення   науково-методичного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання»
Практичний психолог Вечірко Н.М., соціальний педагог Безрученко О.М. проводили  обласне засідання методобꞌєднання практичних психологів та соціальних педагогів  на тему: «Профілактика агресивної, жорстокої та насильницької поведінки серед учнівської молоді»
Протягом року  у методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності учнів.
Станом на 30.03.2016р. було виконано програму атестації педагогічних працівників, проведено підсумкові засідання атестаційної комісії. З 7 педагогів, що підлягали атестації у 2015-2016н.р., присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст ІІ  категорії”                         практичному психологу Вечірко Наталії Миколаївні,  соціальному педагогу Безрученко Ользі Олексіївні; присвоєно  кваліфікаційну категорію „спеціаліст  І категорії” викладачу спеціальних дисциплін Лісовій Зої Григорівні; встановлено 10 тарифний розряд  майстру виробничого навчання з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  Коптюху Володимиру Володимировичу; встановлено  11 тарифний розряд   майстру виробничого навчання з професії «Кухар, кондитер» Лемпі Наталі Іллівні. Відповідно до протоколу атестаційної комісії Департаменту освіти і науки прийнято рішення: продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно  педагогічне звання  «старший викладач»  викладачу етики та Попатенку Миколі Івановичу та  викладачу суспільних дисциплін Щербань Олені Дмитрівні. Пройшов атестацію на відповідність займаній посаді директор ліцею Попатенко М.І.
Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації.

         

Всі педагогічні працівники навчального закладу  періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при  КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області, ЦІППО м. Києва. У 2015-2016 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли   2 викладачі спецдисциплін (Тригуб Н.Є., Попатенко М.І.),  3 викладачі загальноосвітніх предметів (Хміль І.М., Бондарчук О.М., Толмачов Д.М.), 3 майстра виробничого навчання (Тодоровська Н.Г., Цюпка Н.І., Коптюх В.В.), 2 вихователя (Юрченко Д.А., Коросень Л.А.), соціальний педагог Безрученко О.О., директор ліцею Попатенко М.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи Руденко З.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Безкоста З.О.
ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для особистості учня і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад в розбудову нашої держави.
Створюючи  виховну систему  в  навчальному закладі,  колектив намагається врахувати інтереси  учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів влади, можливостей     педагогічного  колективу,  традиції ліцею, сіл району, області, соціального оточення.
 Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.
            У 2015-2016 навчальному році виховна діяльність ліцею була спрямована  на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, документів Міністерства освіти України, обласного Департаменту  освіти і науки, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської  райдержадміністрації, які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Робота педагогічного колективу ліцею протягом минулого навчального року  була націлена на формування в учнів системи національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя. На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямках, протягом року ми займали призові місця в районних, регіональних,обласних і навіть національних конкурсах:
            - участь у обласному конкурсі патріотичної пісні »Ти будеш вічно жити,Україно » (подяка за активну участь Широкоступ А., Онофрійчуку О.);
       - участь у  обласному фестивалі-огляді художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Подільські зорі» на тему: «Україна – це я, Україна – це ти!» (номінація «сольний спів»  (естрадне виконання): ІІІ місце - Широкоступ Анастасія, Онофрійчук Владислав (художній керівник Борис Мойсеєв);  номінація »естрадний /сучасний/ танець»: ІІІ місце - танцювальний колектив «РИТМ»  (художній керівник Катерина Верховод); номінація «художнє читання», ІІ місце - учнівський колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (художній керівник Катерина Коритна); ІІІ місце - Мединська Анастасія та Якименко Ярослав (художній керівник Альона Свідерська);
     - участь у  обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я!»;
           - участь у регіональному  огляді роботи рад з профілактики правопорушень та злочинів в учнівському середовищі професійно-технічних навчальних закладів;
        
             - участь у  ІV регіональному  фестивалі  технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів «Творча молодь Вінниччини» (відзначено майстер-класи «вироби з мастики», «різьба по дереву, подяка  за проведену значну роботу по підготовці та організації виставки технічної творчості, майстер-класів Безкостій З.О., Шевчук Н.В, Миколаєнко О.В., Коритній К.Л. ;  
           
 - подяка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області  Безрученко О.О. – соціальному  педагогу  та Вечірко Н.М. – практичному  психолога за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання посадових обов’язків, за вагомий внесок у розвиток психологічної служби в ПТНЗ Вінницької області та з нагоди 25-річчя від дня створення психологічної служби системи освіти України;
              - участь у обласному етапі  Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» (диплом ІІ ступеня  за перемогу у номінації «народна лялька», диплом ІІІ ступеня  за перемогу у номінації «бісероплетіння», диплом І ступеня за перемогу у номінації «інші техніки виконання»);
Виховна діяльність педагогічного колективу  ДНЗ «Немирівський  професійний ліцей»  у  2015-2016 навчальному році була спрямована на виховання висококваліфікованого випускника, готового до суспільних відносин, соціально захищеного і згуртованого, морально непохитного, який вміє протистояти різним спокусам, готовий до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, здатний до  саморозвитку й безупинного  самовдосконалення своєї  особистості.
            Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання 
 особистості та відображалися у:
 - системі загальноліцейних заходів,
 - роботі  органів учнівського самоврядування;
 - роботі з батьківською громадськістю;
 - спільній діяльності ліцею та громадських організацій.
          Станом на 01.06.2016р.  в ліцеї  навчається  401 учень, 2 на контрактній основі, серед яких 17 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3   учня з соціально - неспроможних  сімей, 190 дітей – з неповних сімей, 5  учнів, що перебувають на внутріліцейному обліку, як схильні до правопорушень; на обліку в КМСД РВУМВС за скоєння злочинів учні не перебувають.
            Класні керівники, вихователі поєднують в своїй роботі традиційні і нетрадиційні
 форми та методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям
 ліцею та їх  родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика,  проводяться тренінги та індивідуальні  консультації.
             Головне в стилі роботи ліцею – панування свободи і взаєморозуміння у відношеннях між учнями та педагогами, цінування оригінальної думки, допитливості, нестандартного мислення , відкритості. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб ліцеїст міг:
-         оволодіти необхідними навичками , уміннями , знаннями ;
-         розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання ;
-         поповнити знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії   пізнання;
- розвивати власні здібності ,приймати самостійні рішення;
- навчитися радіти пізнанню, любити й поважати обрану професію;
- розвивати свій емоційний інтелект ;
- отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
         Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-зорієнтованого  підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня. Узагальнена інформація про учнів зводиться в соціальний паспорт ліцею. Робота з морального виховання учнів спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі,   міцних   переконань громадянина України.
         Цей планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснюється через створення середовища, в якому формується  поведінка учня відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.
          Результативною завдяки цьому стала діяльність класних керівників. Були проведені такі відкриті виховні заходи:
1.Виховна година «Сила слова або отрута лихослів’я» (класний керівник групи № 17 Закрутна Л.Р.)
2. Виховна година «МАРШРУТ 3:16» (класний керівник групи №31 Коритна К.Л.)
3. Виховна година «Майбутнє Землі в небезпеці» (класний керівник групи №21 Булейко Г.І.)
4. Виховна година «Дружба – сонце життя» (класний керівник групи №21 Тодоровська Н.Г.)
5. Виховна година »Історія жіноцтва» (класний керівник групи №23 Лемпа Н.І.)
    6. Ігрове шоу  «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь…» (викладач іноземної мови   Толмачова Н.К., викладач української мови  та літератури Свідерська А.І. )
    7. Правовий вечір «Нехай панують на землі добро і справедливість» (викладач суспільних дисциплін Щербань О.Д.)
    8. Свято  «Професія кухар - свята» (викладач спеціальних дисциплін Лісова З.Г.)
    9. Творчий  вечір будівельників (викладач спеціальних дисциплін Топчій О.Ю.)
    10. Вікторина з математики (викладач математики Верховод К.В.)
          У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є  формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення
рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури,
основ захисту Вітчизни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації
 дозвілля дали позитивні результати.  
       Цікаво проходять в ліцеї військово-спортивні змагання «Козацькі забави», «Лицар ліцею».
       Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури , особливої  уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості.
        Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного
розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись
у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок.
Педагогічним колективом  ліцею  приділяється значна  увага  художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому  розвитку  особистості. У нас  створені умови для розкриття учнями їх здібностей у  гуртку  вокального співу та спортивних секцій. Показником результативної роботи в цьому напрямку є участь наших вихованців в районних, регіональних, конкурсах, концертах.
Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики  правопорушень, правовий гурток «Феміда». В минулому році не має учнів, які б  перебували на обліку в органах внутрішніх     справ за скоєння злочинів. 
Проблемним залишається в ліцеї  питання  пропусків занять учнями без поважних    причин. З метою попередження та припинення таких  випадків були розроблені додаткові заходи із зміцнення  навчальної  дисципліни, ведеться систематичний  контроль за відвідуванням занять учнями, аналізуються всі прогули.
Значне місце у виховній діяльності ліцею займає  організація  діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними  педагогічного колективу.
Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення  демократичного управління навчально-виховного процесу сприяє активізації їх громадської діяльності,зацікавленості результатами колективних справ. В ліцеї  активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого  здійснює учнівське самоврядування.
Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей. Все це дало  можливість досягнути певних  результатів.  Розроблені методичні доробки  виховних годин.
    Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система  контролю ефективності  виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними, спрямованими як на стимулюючу їх роль щодо оцінки діяльності  працюючих  спеціалістів, так в разі потреби, і на коригування, поліпшення роботи, її наслідків. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин  негативних результатів роботи і допомозі  класному керівнику, вихователю, майстру в/н, а також у виявленні, узагальненні та  поширенні  передового досвіду роботи. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.
          Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність , яка охоплює весь педагогічний процес,інтегруючи навчальні заняття , виробниче навчання та позаурочну діяльність. В ліцеї працюють такі гуртки:

№п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

1

«Оздоблювальник»

Сідлецька А.О.

2

«Інтегральчик»

Верховод К.В.

3

«Вагове фізичне навантаження»

Шевчук Н.В.

4

Вокальний гурток

Мойсеєв Б.Г.

5

«Юні знавці літератури рідного краю»

Свідерська А.І.

6

Бібліотечний гурток «Живе слово»

Коритна К.Л.

7

«Настільний теніс»

Толмачов Д.М.

8

«Юний зварник»

Кирилко А.В., Скарженюк А.І.
Миколаєнко О.В.

9

«Bitt  Bait»

Толмачов Д.М.

10

«Екопульс»

Булейко Г.І.

11

«Клуб англійської»

Толмачова Н.К.

12

«Дорослішай на здоров’я»

Вечірко Н.М.

13

«Кулінарні фантазії»

Шевчук Н.В., Цюпка Н.І.

14

«Феміда»

Щербань О.Д.

15

«Еврика»

Закрутна Л.Р.

16

«Гурман»

Лісова З.Г.

17

«Волейбол»

Бондарчук О.М.

18

«Пізнай себе»

Безрученко О.О.

       В  ліцеї успішно працює учнівське самоврядування. ДНЗ «Немирівський професійний  ліцей»  є зразком успішного впровадження  інновацій у навчально– виховний процес , а саме :
-  здійснюється перехід від управління людьми до управління процесом змін,який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею;
-  застосовуються сучасні методики, моделюються виховні заходи, що забезпечують   широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяють створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту;
- проводиться внутрішньоліцейний  моніторинг  якості  роботи  ліцею  на основі щорічного
комплексного аналізу його функціонування й динаміки розвитку;
- вивчається особистість ліцеїста ,здійснюється моніторинг його розвитку, громадянськості, вихованості, моральності. Це дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково – обґрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати  свої здібності.
Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2014-2015 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом,   в основному досягнута.
Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”.
Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці.
В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. В наявності є журнал реєстрації нещасних випадків.
В ліцеї створена і працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.
Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  плану роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
За результатами перевірок Держгірпромнагляду за станом охорони праці в ліцеї розробляються і виконуються заходи по усуненню виявлених недоліків. Проте, в зв’язку з відсутністю коштів, не встановлено пожежну сигналізацію.
В основу управління діяльністю ліцею покладено перспективне та поточне планування. Внутріліцейний контроль за рівнем  навчальних досягнень учнів  здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2015-2016н.р. перевірено 63 уроки та виховних заходи. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах  та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.
Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. На протязі 2015-2016н.р. зроблено  поточний ремонт в гуртожитку: коридори, кімнати, сходові клітки, санвузли, влаштування плитки в санвузлах і душовій, водогону, сантехніки; поточний ремонт в бібліотеці, їдальні  на суму -   18 тис. грн.
Зроблено поточний ремонт в 3-му залі  їдальні: штукатурення стін, поклейка стельової плитки, шпалер, влаштування багетів, пофарбування віконних, дверних блоків  на суму -  16 тис. грн. Влаштовано  на кухні ліцею бойлер  вартістю  1, 6 тис.  грн. Зроблено поточний ремонт в навчальному корпусі: пофарбування віконних, дверних  блоків, сходової клітки, навчальних кабінетів, лабораторій, методкабінету, приймальної,  штукатурення  і побілка підвального приміщення (тіра), влаштування електромережі, пофарбування труб, дверних блоків  на суму  8, тис. грн. Виконано поточний ремонт в котельні ліцею: штукатурення стін, влаштування плитки, водогону, сантехніки – 12 тис. грн. Виконано штукатурні роботи, пофарбування підмурків, бетонування пожежного водоймища – 1,5 тис.грн. Влаштовано електромережу в спортивному залі ліцею – 400 грн. Виконано поточний ремонт виробничих майстерень і лабораторній – 7,6 тис. грн. Виконано ремонт в коридорі лабораторії «Кондитер» 5,3 тис.грн. Придбано 11 комп’ютерів в кабінет інформатики на суму 75,0  тис. грн., стенди в кабінет охорони праці та індивідуальні засоби на суму 4,2 тис. грн., стенди в  кабінет організації виробництва і устаткування підприємств харчування на суму 2,0 тис. грн., стенди »Позаурочні заходи», «Розклад занять», «Фото-життя ліцею» на суму 3,0 тис. грн.  На рахунок ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» надходили кошти як з благодійного фонду, так і спеціального. Відповідно до вимог навчально-виховного процесу, витрати навчального закладу відбувалися за наступними показниками по КЕКВ: заробітна плата, матеріали, обладнання в т.ч. м’який інвентар, продукти харчування, оплата відрядження, оплата електроенергії, оплата природного газу, придбання основних засобів (додаток 1,2).

Основні завдання на  2016-2017 навчальний рік


1) Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.
2) Вдосконалювати якісний склад педагогічного колективу:    

 - проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;  

 - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням; 

 -  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
3) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик навчання та виховання;
4) Впроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання і виховання;
5)  Відкривати нові професії, вивчати  ринок вакансій, потребу у кадрах (укладальник підлогових покриттів, монтажник систем утеплення будівель, слюсар-сантехнік);                                                                                            
6) Зробити капітальний та поточний ремонт приміщень ліцею: заміна віконних блоків в гуртожитку та навчально-виробничих майстернях,  ремонт бібліотеки та читального залу, ремонт душової кабіни другого поверху гуртожитку,  створити музей;
7) Придбання сучасного обладнання для майстерень: електроручні інструменти, інвертор для плазмової різки СИТ 70НF;  
8) Впроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення) ;
9) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;
 10) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

Дякую за увагу.

На пепередню сторінку